Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bimbā,【陰】 頻婆(悉達多王子 (Siddhartha) 的妻子的名字)。(p237)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bimbā,【陰】頻婆(悉達多王子 (Siddhartha) 的妻子的名字)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bimbā:bimbā(thī)
ဗိမၺာ(ထီ)
[bimba+ṇa+ā]
[ဗိမၺ+ဏ+အာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bimbā,(f.) name of the Prince Siddharth's wife.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bimbā:A name of Yasodharā
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BIMBĀ:[f] tên của bà hoàng vợ Sĩ Đạt Ta (Tàu gọi là Gương Bang công chúa)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bimbā:ဗိမၺာ(ထီ)
[ဗိမၺ+ဏ+အာ]
ယေသာ္ဓရာမိဖုရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bimbā:ဗိမၺာ (ဣ)
ယေသာဓရာမိဖုရား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,