Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
bilālasankhalikāchanda:khi tỳ khưu mắc trọng sự không thể đến dự tăng sự nào đó thì có quyền gửi lời nhất trí (chanda) đến chư tăng thông qua một bạn tu đôi lúc tỳ khưu nhận chuyển lời nhất trí này lại bàn giao cho một vị khác,cứ thế qua trung gian từ bốn vị trở lên lời nhất trí lúc này được gọi là lời nhắn trôi nổi hay chuyền tay như một xâu chuỗi,và không còn giá trị nữa

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,