Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bidalaka:bidalaka(pu)
ဗိဒလက(ပု)
[vi+dala+ka.kappaduma.vi,ṭṭha,4-ca gaṇṭhi ,ya,kyonitea api+dala (=pidala)+ṇvuhu cīyuea muttāvali,lā-bidalaka rhuyuea pidalakaç vidalaka sā alerāeieahu .]
[ဝိ+ဒလ+က။ ကပၸဒုမ။ ဝိ၊ ႒၊ ၄-စလင္း ဂဏၭိ သစ္၊ ယ၊ ေက်ာ၌ အပိ+ဒလ (=ပိဒလ)+ဏြဳဟု ႐ုပ္စီရင္၍ မုတၱာဝလိ၊ ဓာန္လာ-ဗိဒလက ပုဒ္ကို႐ႈ၍ ပိဒလက,ဝိဒလက ပုဒ္သာ အမွန္ျဖစ္ေလရာ၏ဟု မိန္႔သည္။]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
bidalaka:cây xiên bằng tre đặt dưới khung gỗ may y (kaṭhina),để nâng lá y lúc đang may
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bidalaka:ဗိဒလက(ပု)
[ဝိ+ဒလ+က။ ကပၸဒုမ။ ဝိ၊ ႒၊ ၄-စလင္း ဂဏၭိ သစ္၊ ယ၊ ေက်ာ၌ အပိ+ဒလ (=ပိဒလ)+ဏြဳဟု ႐ုပ္စီရင္၍ မုတၱာဝလိ၊ ဓာန္လာ-ဗိဒလက ပုဒ္ကို႐ႈ၍ ပိဒလက,ဝိဒလက ပုဒ္သာ အမွန္ျဖစ္ေလရာ၏ဟု မိန္႔သည္။]
ႏွစ္ထပ္ျပဳျခင္း၊ လိပ္ေခါက္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,