Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
biḷāra:bilāra,biḷāla m.[cf.Sk.biḍāla] 猫,山猫.-bhastā 猫皮.f.biḷārikā 牝猫.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Biḷāra,【陽】 貓。 ~bhastā,【陰】 風箱。(p237)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Biḷāra,【陽】貓。biḷārabhastā,【陰】風箱。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
biḷāra:biḷāra(pu)
ဗိဠာရ(ပု)
[bila+ara.la- ḷa-pru.,ṭī.615.thī-nitea-biḷārī]
[ဗိလ+အရ။ လ-ကို ဠ-ျပဳ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၁၅။ ထီ-၌-ဗိဠာရီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
biḷāra:[m.] a cat.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Biḷāra,[etym.uncertain,prob.a loan-word; cp.late Sk.biḍāla & see also P.biḷāla.The Prk.forms are birāla & virāla,f.birālī] a cat D.II,83; M.I,128,334; S.II,270; A.III,122 (viḷāra); V,202,289; Th.1,1138; J.I,461 (as representing deceit),480; V,406,416,418; Miln.118; DhA.II,152; PugA 225.On biḷāra in similes cp.J.P.T.S.1907,116. --nissakkana (-matta) (large enough) for a cat to creep through A.V,195.--bhastā (a bag of) catskin M.I,128 (expld by Bdhgh as “biḷāra-camma-pasibbako"); Th.1,1138.At both passages in similes.(Page 488)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BIḶĀRA:[m] con mèo --bhastā [f] ống bễ (để thổi lửa),phổi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
biḷāra:ဗိဠာရ(ပု)
[ဗိလ+အရ။ လ-ကို ဠ-ျပဳ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၁၅။ ထီ-၌-ဗိဠာရီ]
ေၾကာင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
biḷāra:ဗိဠာရ (န)
စဥ္းလဲစဥ္းစားေသာ အက်င့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
biḷāra:ဗိဠာရ (ပ)
ေၾကာင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,