Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhuttāvī,【形】 已吃了的人。(p244)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhuttāvī,(Bhuttāvin)(bhutta+suffix °āvin,corresponding to Vedic °āyin),【形】已吃了的人(having eaten,one who has had a meal)。Nom.sg.bhuttāvī; Instr.bhuttāvinā; Gen.Dat.bhuttavissa; Acc.bhuttāviṁ; Nom.pl.bhuttāvī & bhuttāvino。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhuttāvī:bhuttāvī(ti)
ဘုတၱာဝီ(တိ)
[bhuja+tāvī.rū,nhā.376.]
[ဘုဇ+တာဝီ။ ႐ူ၊ႏွာ။ ၃၇၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhuttāvī:[adj.] one who has eaten; enjoyed.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHUTTĀVĪ:[a] người đã ăn rồi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhuttāvī:người đã ăn,đã thọ thực
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhuttāvī:ဘုတၱာဝီ(တိ)
[ဘုဇ+တာဝီ။ ႐ူ၊ႏွာ။ ၃၇၆။]
(က) စားေနစဉ္၊ စားေနဆဲ။ (ခ) စားၿပီးေသာ၊ ျပဳအပ္ၿပီးေသာဆြမ္း စားျခင္းကိစၥရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhuttāvī:ဘုတၱာဝီ (တိ)
စားၿပီးသည္။ ဘုဥ္းေပးၿပီးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,