Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhujissa:m.,bhujissā f.[cf.BSk.bhujiṣya<bhuj ②] 自由者,奴隷を脱した者.bhujissaṃ karoti 奴隷を解放する.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhujissa,【陽】 自由民。(p244)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhujissa,(cp.BSk.bhujisya),【陽】自由民(非奴隸,a freed slave,freeman; a servant as distinguished from a slave)。bhujissaṁ karoti,賦予自由民(to grant freedom to a slave)。【陰】bhujissā。【形】由奴隸解放的(freeing from slavery,productive of freedom)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhujissa:bhujissa(pu)
ဘုဇိႆ(ပု)
[bhujissa+bhāva]
[ဘုဇိႆ+ဘာဝ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhujissa:bhujissa(ti)
ဘုဇိႆ(တိ)
[bhujissa+kara]
[ဘုဇိႆ+ကရ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhujissa:bhujissa(ti)
ဘုဇိႆ(တိ)
[bhuja+isa.,ṭī.516.bhuja+isu+ṇa.dī,ṭī,1.259.bhuja+issa.ma,ṭī,2.235.]
[ဘုဇ+ဣသ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၁၆။ ဘုဇ+ဣသု+ဏ။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၁။ ၂၅၉။ ဘုဇ+ဣႆ။ မ၊ ဋီ၊ ၂။ ၂၃၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhujissa:[m.] a freeman.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhujissa,[cp.BSk.bhujiṣya Divy 302,according to Mhvyut § 84 meaning “clean"; thus fr.bhuj (see bhuñjati2) to purify,sort out] 1.(n.m.) a freed slave,freeman; a servant as distinguished from a slave Vin.I,93; J.II,313; PvA.112.--bhujissaṁ karoti to grant freedom to a slave J.V,313; VI,389,546; DhA.I,19; ThA.200.-- f.bhujissā Vin.II,271 (in same sequence as bhujissa at Vin.I,93).-- 2.(adj.) freeing fr.slavery,productive of freedom D.II,80 (cp.Dial.II.80); III,245; S.II,70; IV,272; A.III,36,132,213; Vism.222 (with exegesis).Cp.bhoja & bhojaka.

--bhāva state of being freed fr.slavery,freedom ThA.200.(Page 506)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHUJISSA:[m] người rảnh rang,tự do
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
bhujissa:chữ gọi người nô lệ đã được tự do một cách hợp pháp,có thể thọ đại giới nô lệ chưa được tự do,gọi là dāsa,không thể thọ đại giới
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhujissa:ဘုဇိႆ(တိ)
[ဘုဇ+ဣသ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၁၆။ ဘုဇ+ဣသု+ဏ။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၁။ ၂၅၉။ ဘုဇ+ဣႆ။ မ၊ ဋီ၊ ၂။ ၂၃၅။]
ကြၽန္မဟုတ္ေသာ၊ ေတာ္လွန္ၿပီးေသာ၊ မိမိအလိုအတိုင္း စိုးပိုင္ေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhujissa:ဘုဇိႆ(တိ)
[ဘုဇိႆ+ကရ]
ကြၽန္မဟုတ္သည္၏ အျဖစ္ကို ျပဳတတ္ေသာ၊ ကြၽန္မခံလိုေသာ၊ သူ။ ဘုဇိႆကရ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhujissa:ဘုဇိႆ(ပု)
[ဘုဇိႆ+ဘာဝ]
ကြၽန္မဟုတ္သည္၏အျဖစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhujissa:ဘုဇိႆ (ပ)
ကၽြန္အျဖစ္မွ လြတ္ေသာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhujissa:ဘုဇိႆ (တိ)
ေတာ္လွန္သည္။
ေဒြ ဒါသဒါရေက ဘုဇိေႆ ကတြာ၊ ကၽြန္ငယ္ႏွစ္ေယာက္တို႔ကို ကၽြန္အျဖစ္မွ လႊတ္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,