Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhonto,﹐諸尊者、諸賢(復數主格、復數呼格)。SnA.v.410./II,383.︰bhontoti amacce ālapati.(諸賢︰(國王)對臣之稱呼。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhonto:bhonto(pu)
ေဘာေႏၲာ(ပု)
[bhavanta+yo.obhāvokvaci yosu vakārassa.bhavantaiccetassavakārassa obhāvo hoti kvaci yo iccetesu.bhe bhonto bhavanto bhavantā.rū,nhā.57.]
[ဘဝႏၲ+ေယာ။ ဩဘာေဝါကြစိ ေယာသု ဝကာရႆ။ ဘဝႏၲဣေစၥတႆဝကာရႆ ဩဘာေဝါ ေဟာတိ ကြစိ ေယာ ဣေစၥေတသု။ ေဘ ေဘာေႏၲာ ဘဝေႏၲာ ဘဝႏၲာ။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၅၇။]
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bhonto:(bhotī)see bhavaṃ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhonto:sự trưởng thành lớn lên
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhonto:ေဘာေႏၲာ(ပု)
[ဘဝႏၲ+ေယာ။ ဩဘာေဝါကြစိ ေယာသု ဝကာရႆ။ ဘဝႏၲဣေစၥတႆဝကာရႆ ဩဘာေဝါ ေဟာတိ ကြစိ ေယာ ဣေစၥေတသု။ ေဘ ေဘာေႏၲာ ဘဝေႏၲာ ဘဝႏၲာ။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၅၇။]
အရွင္ေကာင္းတို႔၊ အရွင္ေကာင္းတို႔သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,