Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhojana:n.[<bhuñj] 食物,食,飲食.bhojane mattaññutā 於食知量,食に於て適量を知ること.-pariyantika 食による制限者.-sālā 食堂.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhojana,【中】 食物,餐。(p246)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhojana,【中】食物,餐。bhojane amattaññuno﹐食不知量。bhojane mattaññutā﹐飲食知量。M.39./I,273.:‘Bhojane mattaññuno bhavissāma,paṭisaṅkhā yoniso āhāraṁ āharissāma,neva davāya na madāya na maṇḍanāya na vibhūsanāya (對於食物為知量者,正思量攝取食物,非為嬉戲,非為驕榮,非為裝飾。)比丘戒「墮罪」(39)︰Yāni kho pana tāni paṇītabhojanāni,seyyathidaṁ--sappi,navanītaṁ,telaṁ,madhu,phāṇitaṁ,maccho,maṁsaṁ,khīraṁ,dadhi. Yo pana bhikkhu evarūpāni paṇītabhojanāni agilāno attano atthāya viññāpetvā bhuñjeyya,pācittiyaṁ.(諸勝妙飲食,這即是:乳酪(熟酥)、奶油(生酥)、(麻)油、蜜、糖蜜、魚、肉、(牛、羊等)乳、凝乳(酪)。若比丘無病,為己討美食而食者,犯墮罪。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhojana:bhojana(na)
ေဘာဇန(န)
[bhojana+bhojana.bhojana+ajjhoharaṇa]
[ေဘာဇန+ေဘာဇန။ ေဘာဇန+အေဇၩာဟရဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhojana:bhojana(na)
ေဘာဇန(န)
[bhuja+yu.bhuñjīyati paribhuñjiyatīti vā bhojanaṃ.cattāropaccayā.thera,ṭṭha,1.71.bhuñjanaṃ bhojanaṃ.ma,ṭī,3.7va.]
[ဘုဇ+ယု။ ဘုၪၨီယတိ ပရိဘုၪၨိယတီတိ ဝါ ေဘာဇနံ။ စတၱာေရာပစၥယာ။ ေထရ၊ ႒၊ ၁။ ၇၁။ ဘုၪၨနံ ေဘာဇနံ။ မ၊ ဋီ၊ ၃။ ၇ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhojana:[nt.] food; meal.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhojana,(nt.) [fr.bhuñjati] food,meal,nourishment in general J.II,218; IV,103,173; J.I,178; IV,223; Sn.102,128,242,366,667; Dh.7,70; Pug.21,55; Miln.370; Vism.69,106; Sdhp.52,388,407.Some similes with bhojana see J.P.T.S.1907,119.--tika° food allowed for a triad (of reasons) Vin.II,196.dub° having little or bad food J.II,368; DhA.IV,8.paṇīta° choice & plentiful meals Vin.IV,88.sabhojane kule in the family in which a bhikkhu has received food Vin.IV,94.--bhojane mattaññu(tā) knowing proper measure in eating (& abstr.); eating within bounds,one of the 4 restricttions of moral life S.II,218; A.I,113 sq.; Nd1 483.‹-› 5 bhojanāni or meals are given at Vin.IV,75,viz.niccabhatta°,salākabhatta°,pakkhikaṁ,uposathikaṁ,pāṭipadikaṁ.-- As part of the regulations concerning food,hours of eating etc.in the Saṅgha there is a distinction ascribed to the Buddha between gaṇabhojanaṁ parampara-bhojanaṁ atirittabhojanaṁ anatirittabhojanaṁ mentioned at Kvu II.552; see Vin.IV,71,77.All these ways of taking food are forbidden under ordinary circumstances,but allowed in the case of illness (gilāna-samaye),when robes are given to the Bhikkhus (cīvarasamaye) and several other occasions,as enumd at Vin.IV,74.-- The distinction is made as follows:gaṇabhojanaṁ said when 4 bhikkhus are invited to partake together of one of the five foods; or food prepared as a joint meal Vin.IV,74; cp.II.196; V,128,135; paramparabhojanaṁ said when a bhikkhu,invited to partake of one of the 5 foods,first takes one and then another Vin.IV,78; atirittabhojanaṁ is food left over from that provided for a sick person,or too great a quantity offered on one occasion to bhikkhus (in this case permitted to be eaten) Vin.IV,82; anatirittabhojanaṁ is food that is not left over & is accepted & eaten by a bhikkhu without inquiry Vin.IV,84.

--aggadāna gift of the best of food SnA 270.--atthika in need of food,hungry Pv.II,929--pariyantika restricting one’s feeding Vism.69.--vikati at J.V,292 is to be read as bhājana° (q.v.).(Page 510)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHOJANA:[nt] vật thực,bữa ăn
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
bhojana:( = bhojanīya)các loại thực phẩm căn bản tỳ khưu có thể dùng hàng ngày,gồm cơm,bánh,cá,thịt,mật ong,sữa chua,bơ,dầu cùng các thứ tương đương luật tạng có kể riêng những món được xem là thượng vị (vài thứ trong số vừa kể),nhưng đó là theo tiêu chuẩn của xã hội Ấn độ ngày xưa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhojana:vật thực,thức ăn,việc ẩm thực,thực phẩm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhojana:ေဘာဇန(န)
[ဘုဇ+ယု။ ဘုၪၨီယတိ ပရိဘုၪၨိယတီတိ ဝါ ေဘာဇနံ။ စတၱာေရာပစၥယာ။ ေထရ၊ ႒၊ ၁။ ၇၁။ ဘုၪၨနံ ေဘာဇနံ။ မ၊ ဋီ၊ ၃။ ၇ဝ။]
(၁) (က) စားအပ္ေသာ အာဟာရ၊ စားဖြယ္၊ ေဘာဇဉ္။ (ေဘာဇဉ္ ၅-ပါးကို ေဘာဇနီယပုဒ္ၾကည့္)။ (ခ) သုံးေဆာင္အပ္ေသာ (ပစၥည္းေလးပါး)။ (၂) စားျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhojana:ေဘာဇန(န)
[ေဘာဇန+ေဘာဇန။ ေဘာဇန+အေဇၩာဟရဏ]
ေဘာဇဉ္-စားဖြယ္-ကိုစားျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhojana:ေဘာဇန (န) (√ဘုဇ္+ယု)
သံုးေဆာင္ျခင္း။ အစာစားျခင္း။ အစာ။ စားဖြယ္။ ဆြမ္း။
ေဘာဇန မတၱၫဴ၊ အစာ၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိသည္။ ေဘာဇနကာေလ၊ စားေသာအခါ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,