Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhoga:① m.[<bhuñjati] 受用,富,財,財物,貨財,俸禄.-khandha 財聚.-cāgin 捨財者.-parihāni,-parijuñña 財産の損失.-bala 財カ.-byasana,-vyasana 財の不幸,損失.-mada 財憍.-vāsinī 雇住婦.-vuddhi 財増長.-sampatti,-sampadā 財成就.-sukha受用の楽.② [cf.bhuja ①] 蜷局,とぐろ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhoga,【陽】 所有物,財富,享樂,蛇的盤繞。 ~kkhandha,【陽】 財蘊(大量的財富)。 ~gāma,【陽】 納貢的村莊。 ~mada,【陽】 財富的自傲。~vantu,【形】 富有的。(p245)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhoga,【陽】所有物,財富,工資,享樂,蛇的盤繞。bhogakkhandha,【陽】財蘊(大量的財富)。bhogagāma,【陽】納貢的村莊。bhogamada,【陽】財富的自傲。bhogavantu,【形】富有的。cha bhogānaṁ apāya-mukhāni(毀滅財物的六原因);《長部31經》屍伽羅經說失財的六種原因,是:一、耽溺谷酒、迷羅耶酒、烈酒放逸處 (surā-meraya-majja-ppamāda-ṭṭhānānuyogo)。二、耽溺非時遊街(vikāla-visikhācariyānuyogo)。三、涉足劇場(samajjābhicaraṇaṁ)。四、耽溺賭博(jūtappamādaṭṭhānānuyogo,臺語︰跋繳)。五、耽溺惡友(pāpamittānuyogo)。六、耽溺懶惰(ālasyānuyogo)。《長阿含16經》善生經(大1.71.2):「六損財業者,一者耽湎於酒,二者博戲,三者放蕩,四者迷於伎樂,五者惡友相得,六者懈墮,是為六損財業。」
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhoga:bhoga(pu)
ေဘာဂ(ပု)
[bhuja+ṇa.,ṭī.654.]
[ဘုဇ+ဏ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၅၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhoga:[m.] possession; wealth; enjoyment; the coil of a snake.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhoga,2 [fr.bhuj to bend,cp.bhuja3 & Sk.bhoga id.Hālayudha 3,20] the coil of a snake J.III,58.See also nib°.(Page 510)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhoga,1 [fr.bhuñj:see bhuñjati] 1.enjoyment A.IV,392 (kāmaguṇesu bh.).-- 2.possession,wealth D.III,77; Sn.301,421; Dh.139,355; Pug.30,57; Sdhp.86,228,264.--appa° little or no possession Sn.114.

--khandha a mass of wealth,great possessions D.II,86 (one of the 5 profits accruing from virtue).--gāma “village of revenue," a tributary village,i.e.a village which has to pay tribute or contributions (in food etc.) to the owner of its ground.The latter is called gāmabhojaka or gāmapati “landlord" J.II,135.Cp.Fick,Sociale Gliederung 71,112.--cāgin giving riches,liberal A.III,128..--pārijuñña loss of property or possessions VvA.101.--mada pride or conceit of wealth VbhA.466.--vāsin,as f.vāsinī “living in property," i.e.to be enjoyed or made use of occasionally,one of the 10 kinds of wives:a kept woman Vin.III,139,140; cp.M.I,286.(Page 509)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHOGA:[m] vật sở hữu,của cải,sự vui thích,khoanh con rắn --kkhandha [m] một khối tài sản --gāma [m] sự nạp thuế trong làng --mada [m] sự say mê hay sự hãnh diện vì của cải --vantu [a] người có nhiều của cải
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhoga:tài sản; của cải
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhoga:ေဘာဂ(ပု)
[ဘုဇ+ဏ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၅၄။]
(၁) (က) စည္းစိမ္ဥစၥာ။ (ခ) အျခံအရံ။ (၂) (က) ေႁမြ၏ကိုယ္၊ အေခြ။ (ခ) (သကၤန္းစသည္တို႔၏) အေခါက္။ (၃) သုံးေဆာင္-ခံစား-ျခင္း။ (၄) ေႁမြ၏ပါးပ်ဉ္း။ (၅) ေကာက္တက်စ္၊ ေကာက္က်စ္စဉ္းလဲျခင္း။ (၆) ေဘာဂဗ်ဴဟာ၊ စစ္သည္တို႔ကို အစုအစု ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ထားျခင္း။ ဗ်ဴဟ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhoga:ေဘာဂ (ပ) (√ဘုဇ္+ဏ)
သံုးေဆာင္ျခင္း။ ခံစားျခင္း။ အသံုးအေဆာင္။ စည္းစိမ္ဥစၥာ။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhoga:ေဘာဂ (ပ) (√ဘုဇ္+ဏ)
အေခြ။ ေႁမြအေခြ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,