Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhogī,【陽】 蛇,富人。 【形】 (在【合】中) 享受的,分享的。(p245)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhogī,【陽】蛇,富人。【形】(在【合】中) 享受的,分享的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhogī:bhogī(pu)
ေဘာဂီ(ပု)
[bhoga+ī.,ṭī.653.]
[ေဘာဂ+ဤ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၅၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhogī:[m.] snake; a wealthy man.(adj.),(in cpds.),enjoying; partaking in.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bhogī:A snake; a village headman
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHOGĪ:[m] con rắn,người có nhiều của cải [ad] hưởng,đang dự phần vào
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhogī:ေဘာဂီ(ပု)
[ေဘာဂ+ဤ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၅၃။]
(၁) အေခြရွိသူ။ (ေႁမြ,နဂါး)။ (တိ) (၂) စည္းစိမ္ရွိေသာ၊ စည္းစိမ္ ခံစားေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhogī:ေဘာဂီ (ပ)
ေႁမြ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhogī:ေဘာဂီ (တိ)
အေခြရွိသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhogī:ေဘာဂီ (ပ)
ရြာစား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhogī:ေဘာဂီ (တိ)
စည္းစိမ္ ရွိသည္။ ခံစားသံုးေဆာင္ေလ့ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,