Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bho:interj.[bhavant の voc.] 君よ,友よ.[バラモンが相互に用いる,同僚または目下の者への呼称,目上の者に対しては bhanteを用いる] .-vādika,-vādin 君よと言う者,バラモン.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bho,【無】(親密的稱呼) 親愛的!朋友!(p245)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bho,(bhavant 的呼格),【無】(對平輩或下輩的親密的稱呼)親愛的!朋友!
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bho:bho(bya)
ေဘာ(ဗ်)
[āanitea soni,eka bahu ç 3-nitea ]]bho]]hu eiea.,pañcikā,2.38.nīti,sutta.474..1139.nirutti,nhā.87.ni paṭhamāvisā .nirutti,nhā.155.bhavanta-si hu (ti).puç napunitea ]]bho]] itthinitea ]]bhoti]] hu .ka,242,243.nīti,sutta.472,473.nīti,pada.12va-1.226-9.]
[အာလုပ္အနက္၌ ျဖစ္ေသာနိပါတ္၊ ဧကဝုစ္ ဗဟုဝုစ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး,လိင္ ၃-မ်ိဳးလုံး၌ ''ေဘာ''ဟု ပင္ သုံးႏိုင္၏။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ၊ ၂။ ၃၈။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၄၇၄။ ဓာန္။ ၁၁၃၉။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၈၇။ ယင္းနိပါတ္ပုဒ္ေနာင္ ပဌမာဝိဘတ္သာ သက္သည္။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၁၅၅။ ဘဝႏၲ-သိ ဟု ပုဒ္ခြဲလွ်င္ (တိ)။ ပုလႅိင္,နပုလႅိင္၌ ''ေဘာ'' ဣတၳိလိင္၌ ''ေဘာတိ'' ဟု ႐ုပ္ၿပီးသည္။ ကစၥည္း၊ ၂၄၂၊ ၂၄၃။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၄၇၂၊ ၄၇၃။ နီတိ၊ ပဒ။ ၁၂ဝ-၁။ ၂၂၆-၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bho:[ind.] (a familiar term of address),my dear; friend.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bho,(indecl.) [Voc.of bhavant,cp.Sk.bhoḥ which is the shortened Voc.bhagoḥ of Vedic bhagavant; cp.as to form P.āvuso›Sk.āyuṣmaḥ of āyuṣmant] a familiar term of address (in speaking to equals or inferiors):sir,friend,you,my dear; pl.sirs D.I,88,90,93,111; M.I,484; Sn.427,457,487; with Voc.of noun:bho purisa my dear man J.I,423; bho brahmaṇā oh ye brahmans J.II,369.Double bho bho DhA.IV,158.

--vādika=°vādin Nd1 249.--vādin a brahman,i.e.one who addresses others with the word “bho," implying some superiority of the speaker; name given to the brahman,as proud of his birth,in contrast to brāhmaṇa,the true brahman Sn.620; Dh.396; J.VI,211,214; DhA.IV,158.(Page 509)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bho:Oh! I say! Sir! Friend! This is a familiar term of address,and is used to inferiors and equals.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHO:[in]này bạn,cách dùng nói thân mật,này người yêu dấu !
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bho:nầy ông,hỡi bạn,gã kia!; người kia!
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bho:ေဘာ(ဗ်)
[အာလုပ္အနက္၌ ျဖစ္ေသာနိပါတ္၊ ဧကဝုစ္ ဗဟုဝုစ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး,လိင္ ၃-မ်ိဳးလုံး၌ ''ေဘာ''ဟု ပင္ သုံးႏိုင္၏။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ၊ ၂။ ၃၈။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၄၇၄။ ဓာန္။ ၁၁၃၉။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၈၇။ ယင္းနိပါတ္ပုဒ္ေနာင္ ပဌမာဝိဘတ္သာ သက္သည္။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၁၅၅။ ဘဝႏၲ-သိ ဟု ပုဒ္ခြဲလွ်င္ (တိ)။ ပုလႅိင္,နပုလႅိင္၌ ''ေဘာ'' ဣတၳိလိင္၌ ''ေဘာတိ'' ဟု ႐ုပ္ၿပီးသည္။ ကစၥည္း၊ ၂၄၂၊ ၂၄၃။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၄၇၂၊ ၄၇၃။ နီတိ၊ ပဒ။ ၁၂ဝ-၁။ ၂၂၆-၉။]
အိုအခ်င္း၊ အိုအရွင္၊ အိုအခ်င္းတို၊ အိုအရွင္တို႔။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bho:ေဘာ (အ)
အခ်င္း။ အရွင္။ အခ်င္းတို႔။
ေဘာ ပုရိသ၊ အခ်င္း ေယာက်္ား။ ေဘာေတာ၊ အရွင္၏။ ရွင္ရဟန္း၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,