Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhiyyoso:adv.[bhiyyo の abl.] より多く.-mattāya [cf.BSk.bhūyasyā mātrāya] さらに一層,甚だしく.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhiyyoso,(adv.)(Abl.formation fr.bhiyyo 1) 更多地(still more,more and more,only in cpd.bhiyyosomattāya [cp.BSk.bhūyasyā mātrāya MVastu II.345; Divy 263 & passim] 豐富地(exceedingly,abundantly)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhiyyoso:bhiyyoso(bya)
ဘိေယ်ာေသာ(ဗ်)
[bhiyyosoti idaṃ bhiyyosaddena samānattaṃ nepātikaṃ.sī,ṭī,,2.347.nīti,sutta.nhā.125,175.]
[ဘိေယ်ာေသာတိ ဣဒံ ဘိေယ်ာသေဒၵန သမာနတၱံ ေနပါတိကံ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၃၄၇။ နီတိ၊ သုတၱ။ ႏွာ။ ၁၂၅၊ ၁၇၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhiyyoso,mattāya :exceedingly; more than one's ability.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhiyyoso:[ind.] exceedingly; more; in a higher degree; repeatedly.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhiyyoso,(adv.) [Abl.formation fr.bhiyyo 1] still more,more and more,only in cpd.°mattāya [cp.BSk.bhūyasyā mātrāya MVastu II.345; Divy 263 & passim] exceedingly,abundantly A.I,124=Pug.30 (expld at PugA 212 by “bhiyyoso-mattāya uddhumāyana-bhāvo daṭṭhabbo"); J.I,61; PvA.50.(Page 505)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhiyyoso:nhiều hơn,càng thêm nữa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhiyyoso:ဘိေယ်ာေသာ(ဗ်)
[ဘိေယ်ာေသာတိ ဣဒံ ဘိေယ်ာသေဒၵန သမာနတၱံ ေနပါတိကံ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၃၄၇။ နီတိ၊ သုတၱ။ ႏွာ။ ၁၂၅၊ ၁၇၅။]
လြန္စြာ၊ အလြန္အကဲ၊ လြန္လြန္ မင္းမင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhiyyoso:ဘိေယ်ာေသာ (နိ)
အတိုင္းထက္အလြန္။ အလြန္သျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,