Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhiyyo:a.adv.[= bhīyo,bhīyyo.cf.Sk.bhūyas.bhū (bahu) の比較級形] より多き,さらに多く.-kamyatā 多くを望むこと,貪欲.-bhāva 増大,增殖.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhiyyo,bhiyyoso,【無】 非常地,更多,在較高的程度中,重復地。 ~yosomattāya,非常地,超過能力的。(p244)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhiyyo,(Bhīyo,Bhīyyo) (Vedic bhūyas,compar.form fr.bhū,functioning as compar.to bhūri.On relation Sk.bhūyah:P.bhiyyo cp.Sk.jugupsate:P.jigucchati),1.(adj.)更多的(more Sn.61 (dukkham ettha bhiyyo),584 (id.),306 (bh.taṇhā pavaḍḍhatha); Dh.313 (bh.rajan ākirate),349 (bh.taṇhā pavaḍḍhati))。2.(adv.) 更,多的(in a higher degree,more,repeatedly,further S.I,108 (appaṁ vā bhīyo less or more); Sn.434 (bh.cittaṁ pasīdati); Dh.18 (bh.nandati=ativiya n.C.)。-- bhiyyokamyatā desire for more,greed Vin.II,214.-- bhiyyobhāva,(getting more,increase,multiplication )。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhiyyo:bhiyyo(bya)
ဘိေယ်ာ(ဗ်)
[bhiyyoti atirekatthenipāto.ma,ṭṭha,1.118.idha hi bhiyyoti atirekatthonipāto,na yebhuyyapunādi attho.maṇimañjū,2.285.rū,nhā.133.nīti,pada.398.]
[ဘိေယ်ာတိ အတိေရကေတၳနိပါေတာ။ မ၊ ႒၊ ၁။ ၁၁၈။ ဣဓ ဟိ ဘိေယ်ာတိ အတိေရကေတၳာနိပါေတာ၊ န ေယဘုယ်ပုနာဒိ အေတၳာ။ မဏိမၪၨဴ၊ ၂။ ၂၈၅။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၁၃၃။ နီတိ၊ ပဒ။ ၃၉၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhiyyo:[ind.] exceedingly; more; in a higher degree; repeatedly.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhiyyo,(Bhīyo,Bhīyyo) [Vedic bhūyas,compar.form fr.bhū,functioning as compar.to bhūri.On relation Sk.bhūyaḥ:P.bhiyyo cp.Sk.jugupsate:P.jigucchati] 1.(adj.) more Sn.61 (dukkham ettha bhiyyo),584 (id.),306 (bh.taṇhā pavaḍḍhatha); Dh.313 (bh.rajan ākirate),349 (bh.taṇhā pavaḍḍhati).-- 2.(adv.) in a higher degree,more,repeatedly,further S.I,108 (appaṁ vā bhīyo less or more); Sn.434 (bh.cittaṁ pasīdati); Dh.18 (bh.nandati=ativiya n.C.); Miln.40.-- See also bhiyyoso,yebhuyyena.

--kamyatā desire for more,greed Vin.II,214.--bhāva getting more,increase,multiplication D.III,221; Vin.III,45; S.V,9,198,244; A.I,98; V,70; VbhA.289.(Page 505)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHIYYO:--yoso [in]quá lố,hơn,cao cả quá,lập đi lập lại nhiều lần --yosomatāya một cách vượt quá khả năng của mình --
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhiyyo:nhiều hơn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhiyyo:ဘိေယ်ာ(ဗ်)
[ဘိေယ်ာတိ အတိေရကေတၳနိပါေတာ။ မ၊ ႒၊ ၁။ ၁၁၈။ ဣဓ ဟိ ဘိေယ်ာတိ အတိေရကေတၳာနိပါေတာ၊ န ေယဘုယ်ပုနာဒိ အေတၳာ။ မဏိမၪၨဴ၊ ၂။ ၂၈၅။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၁၃၃။ နီတိ၊ ပဒ။ ၃၉၈။]
(၁) အထူး၊ အလြန္အကဲ၊ လြန္ကဲေသာ၊ လြန္စြာ။ (၂) ျမတ္ေသာ၊ ထူးကဲလြန္ျမတ္ေသာ။ (၃) အဆင့္ဆင့္၊ အဖန္တလဲလဲ၊ အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္။ (၄) တဖန္။ (၅) အမ်ား၊ မ်ားေသာအားျဖင့္၊ မ်ားစြာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhiyyo:ဘိေယ်ာ (နိ)
လြန္စြာ။ ထိုထက္လြန္စြာ။ ထိုထက္အလြန္။ အလြန္ျပဳ၍။ တစ္ဖန္ထပ္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,