Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhisa:n.[cf.Sk.bisa] 蓮根.-puppha 蓮花.-muḷāla 蓮の若芽.-mūla 蓮根.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhisa,【中】 蓮藕。 ~puppha,【中】 蓮花。 ~muḷāla,【中】 睡蓮的球莖和須根。(p244)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhisa,【中】蓮藕。bhisapuppha,【中】蓮花。bhisamuḷāla,【中】睡蓮的球莖和須根。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhisa:bhisa(pu,na)
ဘိသ(ပု၊န)
[bhisa+a.dvipadacatuppadānaṃ chātakaṃ bhisati hiṃ sati vināsetīti bhisa,koso¿ padumakando.apa,ṭṭha,2.92.visa+a.bhāsa+a.visaperaṇe,passabho,bhisaṃ.bhāsadittiyaṃ vā ākārassi.,ṭī,687.]
[ဘိသ+အ။ ဒြိပဒစတုပၸဒါနံ ဆာတကံ ဘိသတိ ဟႎ သတိ ဝိနာေသတီတိ ဘိသ၊ ေကာေသာ¿ ပဒုမကေႏၵာ။ အပ၊ ႒၊ ၂။ ၉၂။ ဝိသ+အ။ ဘာသ+အ။ ဝိသေပရေဏ၊ ပႆေဘာ၊ ဘိသံ။ ဘာသဒိတၱိယံ ဝါ အာကာရႆိ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၆၈၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhisa:[nt.] the root of lotus plant.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhisa,(nt.) [cp.Vedic bisa,with bh for b:see Geiger,P.Gr.§ 40 1a] the sprout (fr.the root) of a lotus,the lotus fibres,lotus plant S.I,204; II,268; J.I,100; IV,308.

--puppha the lotus flower Sn.2 (=paduma-puppha SnA 16).--muḷāla fibres & stalk of the lotus J.V,39; Vism.361.(Page 505)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Bhisa:A king of three kappas ago,a previous birth of Bhisāluvadāyaka.Ap.i.120.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHISA:[nt] củ sen --puppha [nt] hoa sen --mulāla [nt] củ và ngó sen
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhisa:ဘိသ(ပု၊န)
[ဘိသ+အ။ ဒြိပဒစတုပၸဒါနံ ဆာတကံ ဘိသတိ ဟႎ သတိ ဝိနာေသတီတိ ဘိသ၊ ေကာေသာ¿ ပဒုမကေႏၵာ။ အပ၊ ႒၊ ၂။ ၉၂။ ဝိသ+အ။ ဘာသ+အ။ ဝိသေပရေဏ၊ ပႆေဘာ၊ ဘိသံ။ ဘာသဒိတၱိယံ ဝါ အာကာရႆိ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၆၈၇။]
(၁) ၾကာစြယ္၊ ၾကာရင္း၊ ၾကာဥ၊ ၾကာဖု။ (၂) သစ္ဥ၊ သစ္ဖု။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
bhisa:ဘိသ
ဒိ+ဘူ = စိကိေစၧ-ေဆးကုျခင္း၌။
ဘိသဇ်တိ၊ ဘိသဇၨတိ၊ ဘိသတိ၊ ေဘသတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhisa:ဘိသ (န)
ၾကာစြယ္။ ၾကာစြယ္ၾကာရင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,