Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhinna:a.[bhindati の pp.] 破壊した,こわれた.-tthūpa 壊れた塔.-nāva 難船者.-paṭa 弊衣,破衣者.-patta 壊鉢者.-vāda 分派.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhinna,(Bhindana的【過分】) 瓦解。bhinnatta,【中】bhinnabhāva,【陽】被打破的情況,各式個樣。bhinnāva,【形】遇海難的。bhinnapaṭa,【中】破衣。bhinnamariyāda,【形】超過極限的。bhinnasīla 【形】破戒者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhinna:bhinna(pu)
ဘိႏၷ(ပု)
[bhidi+ta.abhijjittāti bhinnoghaṭo bhavatā.rū,nhā.385.]
[ဘိဒိ+တ။ အဘိဇၨိတၱာတိ ဘိေႏၷာဃေဋာ ဘဝတာ။ ႐ူ၊ႏွာ။၃၈၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhinna:[pp.of bhindati] broken; split; severed.(pp.of bhijjati),broken; destroyed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhinna,[pp.of bhindati] 1.broken,broken up (lit.& fig.) Sn.770 (nāvā); J.I,98 (abhinna magga an unbroken path); III,167 (uda-kumbha); PvA.72 (°sarīra-cchavi).-- 2.(fig.) split,fallen into dissension,not agreeing D.III,117=210,171.-- Usually in cpds.,& often to be translated by prep.“without," e.g.bhinnahirottappa without shame.-- Cp.sam°.

--ājīva without subsistence,one who has little means to live on,one who leads a poor mode of living Miln.229 sq.(opp.Parisuddh’ājīva); Vism.306.--nāva ship-wreeked J.IV,159.--paṭa a torn cloth,in cpd.°dhara “wearing a patchwork cloth," i.e.a bhikkhu (see also s.v.bhikkhu) Th.1,1092.--plava ship-wrecked J.III,158.--manta disobeying (i.e.breaking) a counsel J.VI,437.--sira with a broken head J.IV,251.--sīmā (f.) one who has broken the bounds (of decency) Miln.122.--sīla one who has broken the norm of good conduct Vism.56.--hirottappa without shame,shameless J.I,207.(Page 505)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHINNA:[pp] của bhindati --tta [nt] bhāva [m] trạng thái đang gãy bể,đang thay đổi khác --nāva [a] tình trạng sụp đổ --paḷā [nt] vải rách --mariỳada [a] vượt qua khỏi ranh giới --sīla [a] người dứt giới
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhinna:bị chia rẽ,bị phá vỡ,chia rẽ,phá vỡ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhinna:ဘိႏၷ(ပု)
[ဘိဒိ+တ။ အဘိဇၨိတၱာတိ ဘိေႏၷာဃေဋာ ဘဝတာ။ ႐ူ၊ႏွာ။၃၈၅။]
(၁) မုန္။ ဘိႏၷဂဠ-ၾကည့္။ (တိ) (၂) (က) ကြဲ-ပ်က္-ပ်က္စီး-ေသာ။ (ခ) ျပတ္ေသာ၊ ျပတ္ေနေသာ။ ဘိႏၷဥပၸလဒလဂၢသဏၭာန-ၾကည့္။ (ဂ) ကြဲျပားမသင့္ျမတ္-ေသာ၊ သူ။ (ဃ) ကြဲျပား-ထူးျခား-ေသာ။ ဘိႏၷက-ၾကည့္။ (င) ေဖာက္ခြဲ-ဖ်က္ဆီးၿပီးေသာ။ (၃) (က) ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီးေသာ။ (ခ) ခြဲ-သင္းခြဲ-အပ္ၿပီးေသာ၊ သူ။ (ဂ) ေျပာဆို-ႁမြက္ၾကား-အပ္ၿပီးေသာ။ (၄) ကြဲလတၱံ႕ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhinna:ဘိႏၷ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဘိဒ္+န)
ခြဲအပ္သည္။ ကြဲျပားသည္။ ကြဲေပါက္သည္။ ပ်က္စီးသည္။ စုတ္ျပတ္သည္။
ဘိႏၷာနံ ဝါ သႏၶာတာ၊ ကြဲကုန္ၿပီးေသာ သူတို႔ကိုလည္း ေစ့စပ္ေတာ္မူတတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,