Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhindati:[Sk.bhinatti bhid] 破る,破壊す.fut.bhindissati,bhecchati; aor.abhida,abbhidā,bhindi,abhindi; opt.bhinde; ger.bhetvā,bhinditvā; grd.bhejja; ppr.bhindanta; pp.bhinna; pass.bhijjati; caus.bhedeti,bhindāpeti,bhedāpeti 破壊させる,壊させる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhindati,(bhid + ŋ-a),打破,劈開,切斷。 【過】 bhindi。 【過分】 bhindita,bhinna。 【現分】 ~danta。【獨】 ~ditvā。 【不】 ~dituŋ。(p243)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhindati,(bhid破碎+ṁ-a),打破,劈開,切斷。【過】bhindi。【過分】bhindita,bhinna。【現分】bhindanta。【獨】bhinditvā。【不】bhindituṁ。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhindati:bhindati(kri)
ဘိႏၵတိ(ႀကိ)
[bhidi+a+ti]
[ဘိဒိ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhindati:[bhid + ṃ - a] breaks; splits; severs.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhindati,[bhid,Sk.bhinatti; cp.Lat.findo to split,Goth.beitan=Ger.beissen.Def.at Dhtp 381,405 by “vidāraṇe" i.e.splitting] to split,break,sever,destroy,ruin.In two bases:*bhid (with der.*bhed) & *bhind.-- (a) *bhid: aor.3rd sg.abhida (=Sk.abhidat) D.II,107; J.III,29 (see also under abhida); abbhidā J.I,247; II,163,164.-- fut.bhecchati (Sk.bhetsyati) A.I,8.-- ger.bhetvā (Sk.bhittvā) Th.1,753; Sn.62 (v.l.BB bhitvā).-- grd.bhejja:only neg.abhejja (q.v.).See also der.bheda,bhedana.-- pp.bhinna & Pass.bhijjati.-- (b) *bhind: pres.bhindati Nd1 503; DhA.I,125 (kathaṁ bh.to break a promise); Sdhp.47.-- ppr.bhindanto Mhvs 5,185.-- Pot.bhinde Vism.36 (sīlasaṁvaran).-- fut.bhindissati Vin.II,198.-- aor.bhindi J.I,467 (mitta-bhāvaṁ),& abhindi A.IV,312 (atta-sambhavaṁ).-- ger.bhinditvā J.I,425,490; PvA.12; also in phrase indriyāni bhinditvā breaking in one’s senses,i.e.mastering,controlling them J.II,274; IV,104,114,190.-- Caus.I.bhedeti:see vi°.Caus.II.bhindāpeti to cause to be broken J.I,290 (sīlaṁ); VI,345 (pokkharaṇiṁ) and bhedāpeti Vin.III,42.-- See also bhindana.(Page 505)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bhindati:To break; to break up,to injure,to destroy; to divide; to separate
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHINDATI:(bhid+ṃ+a) bể,nứt,chia ra,làm bể [aor] bhindi [pp] bhinditā,bhinna [prp] danta [abs] --ditvā [inf] --dituṃ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhindati:phá vỡ,chia rẽ,rạn nứt,cắt lìa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhindati:ဘိႏၵတိ(ႀကိ)
[ဘိဒိ+အ+တိ]
(၁) (က) ဖ်က္ဆီး၏။ (ခ) ခြဲ-သင္းခြဲ-ေဖာက္ခြဲ-၏။ (ဂ) ေဖာက္ထြင္း၏။ (ဃ) စူးဝင္၏။ (င) ေျပာဆို-ႁမြက္ၾကား-၏။ (၂) ေဝဖန္၏။ (၃) ေရာေႏွာ၏။ (၄) ေျဖ (ျဖည္) ၏။ (၅) ထည့္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhindati:ဘိႏၵတိ (√ဘိဒ္)
ခြဲ၏။ ေဖာက္ခြဲ၏။ ခြဲဖ်က္၏။ ဖ်က္ဆီး၏။ ၿဖိဳဖ်က္၏။ ျဖတ္၏။
ဝါစံ န ဘိႏၵတိ၊ စကားကို မႁမြက္။ သိေနဟံ ဘိႏၵိတြာ၊ ခ်စ္ျခင္းကို ျဖတ္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,