Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhikkhugatika:bhikkhugatika(ti)
ဘိကၡဳဂတိက(တိ)
[bhikkhu+gati+ka]
[ဘိကၡဳ+ဂတိ+က]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
bhikkhugatika:người thiện nam sống gần các tỳ khưu trong một trú xứ để gánh vác thay những việc bất tiện tỳ khưu nên cư xử với họ bằng lòng thương tưởng như thầy trò kể cả trong mùa an cư,nếu họ bệnh hoạn,tỳ khưu cũng có thể vì họ mà nguyện rời trú xứ,dĩ nhiên không thể quá một tuần
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhikkhugatika:ဘိကၡဳဂတိက(တိ)
[ဘိကၡဳ+ဂတိ+က]
ရဟန္းကို မွီခိုေနရေသာ၊ သူ။ ဘိကၡဳဘတၱိက-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhikkhugatika:ဘိကၡဳ-ဂတိက (ပ)
ရဟန္းတု႔ိႏွင့္ တစ္ေက်ာင္းတည္းေနေသာ သူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,