Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhikkhu:m.[Sk.bhikṣu<bhikkhati ] 比丘,苾芻,乞者,乞食者.(sg.) nom.voc.bhikkhu; acc.bhikkhuṃ,bhikkhunaṃ; dat.gen.bhikkhuno,bhikkhussa; instr.bhikkhunā; (pl.) nom.bhikkhū,bhikkhavo; voc.bhikkhave,bhikkhavo; dat.gen.bhikkhūnaṃ,bhikkhunaṃ; instr.bhikkhūhi; loc.bhikkhūsu,bhikkhusu.-gga(-agga) 比丘への等配分.-bhāva 比丘性.-bhūmi 比丘地.-saṅgha 比丘僧伽,比丘僧,比丘衆.-sīla 比丘戒.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
bhikkhu:比庫。巴利語的音譯,有行乞者、持割截衣者、見怖畏等義。即於世尊正法、律中出家、受具足戒的男子。
在《律藏·巴拉基咖》中解釋:
“Bhikkhū’ti bhikkhako’ti bhikkhu, bhikkhācariyaṃ ajjhupagato’ti bhikkhu, bhinnapaṭadharo’ti bhikkhu."
“比庫者,乞討者為比庫,遵從於行乞者為比庫,持割截衣者為比庫。"(Pr.45)
《清凈道論》中說:
“Bhikkhū’ti saṃsāre bhayaṃ ikkhaṇatāya vā bhinnapaṭadharāditāya vā evaṃ laddhavohāro saddhāpabbajito kulaputto."
“比庫者,以見到輪回的怖畏,或持割截衣等,獲得這樣名稱的信心出家的良家之子。"(Vm.14)
漢傳佛教依梵語bhikùu音譯為比丘、苾芻等,含有破惡、怖魔、乞士等義。其音、義皆與巴利語有所不同。
現在使用“比庫"指稱巴利語傳承的佛世比庫僧眾及南傳上座部比庫僧眾;而使用“比丘"“比丘尼"指稱源自梵語系統的北傳僧尼。
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
bhikkhu:比庫, (古音譯:)比丘,苾芻
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhikkhu,【陽】 比丘。 ~ṇī,【陰】 比丘尼。 ~bhāva,【陽】 僧侶。 ~saṅgha,【陽】 比丘僧團。(p243)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhikkhu,(Sk.bhiksu,‹bhiks乞討),【陽】比丘(比丘必須遵守227條波羅提木叉戒及許多微細戒),苾蒭。bhikkhuṇī,【陰】比丘尼。bhikkhubhāva,【陽】僧侶。bhikkhusaṅgha,【陽】比丘僧團。Pārā.III,24.︰Bhikkhūti (1)bhikkhakoti bhikkhu,(2)bhikkhācariyaṁ ajjhupagatoti bhikkhu,(3)bhinnapaṭadharoti bhikkhu,(4)samaññāya bhikkhu,(5)paṭiññāya bhikkhu,(6)ehi bhikkhūti bhikkhu,(7)tīhi saraṇagamanehi upasampannoti bhikkhu,(8)bhadro bhikkhu,(9)sāro bhikkhu,(10)sekho bhikkhu,(11)asekho bhikkhu,(12)samaggena saṅghena ñatticatutthena kammena akuppena ṭhānārahena upasampannoti bhikkhu. Tatra yvāyaṁ bhikkhu samaggena saṅghena ñatticatutthena kammena akuppena ṭhānārahena upasampanno,ayaṁ imasmiṁ atthe adhippeto bhikkhūti.(比丘︰(1)乞求比丘、(2)從事乞食比丘、(3)穿割截衣比丘、(4)沙彌(充當)比丘、(5)自稱比丘、(6)善來比丘、(7)由三歸依受具比丘、(8)賢善比丘、(9)真實比丘、(10)有學比丘、(11)無學比丘、(12)由和合僧依白四羯摩之無過失、應理受具比丘。此中比丘,依和合僧,白四羯摩,無異議通過受具,即此處所謂的比丘。)Vism.16.︰ Bhikkhūti saṁsāre bhayaṁ ikkhaṇatāya vā bhinnapaṭadharāditāya vā evaṁ laddhavohāro saddhāpabbajito kulaputto.(比丘︰以應見到輪回的怖畏(saṁsāre bhayaṁ ikkhaṇatāya),或應持割截衣等(bhinnapaṭadharāditāya),獲得信心出家的良家子這樣的名稱。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
bhikkhu: 禪修者、比丘
巴英術語匯編 《法的醫療》附 溫宗堃
Bhikkhu:比丘、乞士。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Bhikkhu:比丘
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhikkhu:bhikkhu(pu)
ဘိကၡဳ(ပု)
[bhikkha+rū.ka.535.bhidi+rū.bhī+ikkha+rū.kilese bhindatītibhikkhu.chinnabhinnapa3dharotipi bhikkhu,bhikkhanasīlotipi bhikkhu.saṃsāre bhayaṃ ikkhatiç ikkhanasīloti vā bhikkhu.nīti,dhā.369.abhi,vi.254.vi,ṭṭha,1.2va4.saṃ,ṭṭha,1.244.abhi,ṭṭha,2.316.visuddhi,1.3.peta,ṭṭha.48.netti,ṭṭha.42.thī-niteabhikkhunī (bhikkhusaṃ)]
[ဘိကၡ+႐ူ။ ကစၥည္း။ ၅၃၅။ ဘိဒိ+႐ူ။ ဘီ+ဣကၡ+႐ူ။ ကိေလေသ ဘိႏၵတီတိဘိကၡဳ။ ဆိႏၷဘိႏၷပ၃ဓေရာတိပိ ဘိကၡဳ၊ ဘိကၡနသီေလာတိပိ ဘိကၡဳ။ သံသာေရ ဘယံ ဣကၡတိ,ဣကၡနသီေလာတိ ဝါ ဘိကၡဳ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၆၉။ အဘိ၊ ဝိ။ ၂၅၄။ ဝိ၊ ႒၊ ၁။ ၂ဝ၄။ သံ၊ ႒၊ ၁။ ၂၄၄။ အဘိ၊ ႒၊ ၂။ ၃၁၆။ ဝိသုဒၶိ၊ ၁။ ၃။ ေပတ၊ ႒။ ၄၈။ ေနတၱိ၊ ႒။ ၄၂။ ထီ-၌ဘိကၡဳနီ (ဘိကၡဳသံ)]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
bhikkhu:A fully ordained disciple of the Buddha is called a bhikkhu."Mendicant monk" may be suggested as the closest equivalent for "Bhikkhu",literally it means "he who begs" but bhikkhus do not beg.They silently stand at the door for alms.They live on what is spontaneously given by the supporters.He is not a priest as he is no mediator between God and man.He has no vows for life,but he is bound by his rules which he takes of his own accord.He leads a life of voluntary poverty and celibacy.If he is unable to live the Holy Life,he can discard the robe at any time.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhikkhu:[m.] a Buddhist monk.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhikkhu,[cp.later Sk.bhikṣu,fr.bhikṣ] an almsman,a mendicant,a Buddhist monk or priest,a bhikkhu.‹-› Nom.sg.bhikkhu freq.passim; Vin.III,40 (vuḍḍhapabbajita); A.I,78 (thera bh.,an elder bh.; and nava bh.a young bh.); III,299 (id.); IV,25 (id.); Sn.276,360,411 sq.,915 sq.,1041,1104; Dh.31,266 sq.,364 sq.,378; Vv 801; Acc.bhikkhuṁ Vin.III,174; Dh.362,& bhikkhunaṁ Sn.87,88,513; Gen.Dat.bhikkhuno A.I,274; Sn.221,810,961; Dh.373; Pv.I,1010; & bhikkhussa A.I,230; Vin.III,175; Instr.bhikkhunā Sn.389.pl.Nom.bhikkhū Vin.II,150; III,175; D.III,123; Vism.152 (in sim.); VbhA.305 (compared with amaccaputtā) & bhikkhavo Sn.384,573; Dh.243,283; Acc.bhikkhu Sn.p.78; M.I,84; Vv 2210; & bhikkhavo Sn.384,573; Gen.Dat.bhikkhūnaṁ Vin.III,285; D.III,264; Sn.1015; Pv.II,17; & bhikkhunaṁ S.I,190; Th.1,1231; Instr.bhikkhūhi Vin.III,175; Loc.bhikkhūsu A.IV,25,& bhikkhusu Th.1,241,1207; Dh.73; Voc.bhikkhave (a Māgadhī form of Nom.bhikkhavaḥ) Vin.III,175; Sn.p.78; VvA.127; PvA.8,39,166; & bhikkhavo Sn.280,385.

There are several allegorical etymologies (definitions) of the word bhikkhu,which occur frequently in the commentaries.All are fanciful interpretations of the idea of what a bhikkhu is or should be,and these qualities were sought and found in the word itself.Thus we mention here the foll.(a) bhikkhu=bhinnakilesa (“one who has broken the stains" i.e.of bad character) VbhA.328; VvA.29,114,310; PvA.51.‹-› (b) Another more explicit expln is “sattannaṁ dhammānaṁ bhinnattā bhikkhu" (because of the breaking or destroying of 7 things,viz.the 7 bad qualities,leading to rebirth,consisting of sakkāyadiṭṭhi,vicikicchā,sīlabbata-parāmāsa,rāga,dosa,moha,māna).This def.at Nd1 70=Nd2 477a.-- (c) Whereas in a & b the first syllable bhi(-kkhu) is referred to bhid,in this def.it is referred to bhī (to fear),with the further reference of (bh-) ikkh(u) to īkṣ (to see),and bhikkhu defined as “saṁsāre bhayaṁ ikkhati ti bh." Vism.3,16 (saṁsāre bhayaṁ ikkhaṇatāya vā bhinna-paṭa-dharaditāya vā).-- A very comprehensive def.of the term is found at Vbh.245--246,where bhikkhu-ship is established on the ground of 18 qualities (beginning with samaññāya bhikkhu,paṭiññāya bh.,bhikkhatī ti bh.,bhikkhako ti bh.,bhikkhācariyaṁ ajjhupagato ti bh.,bhinna-paṭa-dharo ti bh.,bhindati pāpake dhamme ti bh.,bhinnattā pāpakānaṁ dhammānan ti bh.etc.etc.).-- This passage is expld in detail at VbhA.327,328.-- Two kinds of bhikkhus are distinguished at Ps.I,176; Nd1 465=Nd2 477b,viz.kalyāṇa[--ka-]puthujjana (a layman of good character) and sekkha (one in training),for which latter the term paṭilīnacara (one who lives in elimination,i.e.in keeping away from the dangers of worldly life) is given at Nd1 130 (on Sn.810).

--gatika a person who associates with the bhikkhus (in the Vihāra) Vin.I,148.--bhāva state of being a monk,monkhood,bhikkhuship D.I,176; Sn.p.102; --saṅgha the community of bhikkhus,the Order of friars D.III,208; Sn.403,1015; Sn.p.101,102; Miln.209; PvA.19 sq.& passim.(Page 504)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bhikkhu:A beggar; a mendicant friar; a Buddhist monk
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHIKKHU:[m] tỳ khưu --nī [f] tỳ khưu ni --bhāva [m] bản chất thầy tu --saṅgha [m] nhóm chư Tăng
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
bhikkhu:thường được phiên âm là tỳ khưu (hay tỳ khiêu,tỳ khâu,tỷ khưu,bật-xô),nghĩa đen là người khất thực để sống Ở nghĩa chuyên môn,đây là giới phẩm cao nhất trong phật giáo người muốn thọ giới tỳ khưu (gồm điều) phải ít nhất hai mươi tuổi đời và không có vấn đề về nhân thân sau khi tu được năm năm,nếu thông thuộc kinh luật,có thể sống riêng một mình khi được mười năm tu,có thể làm thầy truyền giới cho người khác xuất gia hay làm y-chỉ-sư cho người khác nương cậy về tinh thần
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhikkhu:vị tỳ khưu,vị tỳ kheo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhikkhu:ဘိကၡဳ(ပု)
[ဘိကၡ+႐ူ။ ကစၥည္း။ ၅၃၅။ ဘိဒိ+႐ူ။ ဘီ+ဣကၡ+႐ူ။ ကိေလေသ ဘိႏၵတီတိဘိကၡဳ။ ဆိႏၷဘိႏၷပ၃ဓေရာတိပိ ဘိကၡဳ၊ ဘိကၡနသီေလာတိပိ ဘိကၡဳ။ သံသာေရ ဘယံ ဣကၡတိ,ဣကၡနသီေလာတိ ဝါ ဘိကၡဳ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၆၉။ အဘိ၊ ဝိ။ ၂၅၄။ ဝိ၊ ႒၊ ၁။ ၂ဝ၄။ သံ၊ ႒၊ ၁။ ၂၄၄။ အဘိ၊ ႒၊ ၂။ ၃၁၆။ ဝိသုဒၶိ၊ ၁။ ၃။ ေပတ၊ ႒။ ၄၈။ ေနတၱိ၊ ႒။ ၄၂။ ထီ-၌ဘိကၡဳနီ (ဘိကၡဳသံ)]
ရဟန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhikkhu:ဘိကၡဳ (ပ) (√ဘိကၡ္+ဥ)
ရဟန္း။ ရဟန္းေယာက်္ား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,