Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhikkhā:,bhikkha f.n.[Sk.bhikṣa] 施食,食物.dat.bhikkhāya 行乞のために,食のために.-cariyā 行乞.-dāyika 施食者.-paññatti 食の施設.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhikkhā,【陰】 捐獻,食物。 ~cariyā,【陰】 ~cāra,【陽】 行乞,托缽。~āhāra,【陽】 乞到的食物。(p243)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhikkhā,(cp.Epic & Class.Sk.bhaiksa of bhiks,adj.& nt),【陰】捐獻,食物(begged food,alms,alms-begging; food)。bhikkhācariyā,【陰】bhikkhācāra(=bhikkhāya carati;Sk.bhaiksaṁ carati),【陽】行乞,托缽。bhikkhāhāra,【陽】乞到的食物。bhikkhāpaññatti,聲明供僧,打齋(declaration of alms,announcement that food is to be given to the Saṅgha,a dedication of food Vin I.309.)。ekāhā bhikkhā,一日的食物(food for one day)。subhikkha,【中】食物豐富(abundance of food)。dubbhikkha,【中】食物缺乏(dubbhikkhā f.;scantiness of alms,famine,scarcity of food,adj.famine-stricken (cp.Sk.durbhiksaṁ)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhikkhā:bhikkhā(thī)
ဘိကၡာ(ထီ)
[bhikkhā+a+ā.abhi+khāda+kvi+ā.bhikkhīyati āyāciyatīti bhikkhā,abhivisesena khāditabbābhakkhitabbāti vā bhikkhā.apa,ṭṭha,2.121.bhikkhu+ṇa.bhikkhi tabbā yācitabbāç bhikkhūnaṃayanti vā bhikkhā.sī,ṭī,,2.27va.bhakkha+a+ā.,ṭī.465.]
[ဘိကၡာ+အ+အာ။ အဘိ+ခါဒ+ကြိ+အာ။ ဘိကၡီယတိ အာယာစိယတီတိ ဘိကၡာ၊ အဘိဝိေသေသန ခါဒိတဗၺာဘကၡိတဗၺာတိ ဝါ ဘိကၡာ။ အပ၊ ႒၊ ၂။ ၁၂၁။ ဘိကၡဳ+ဏ။ ဘိကၡိ တဗၺာ ယာစိတဗၺာ,ဘိကၡဴနံအယႏၲိ ဝါ ဘိကၡာ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၂၇ဝ။ ဘကၡ+အ+အာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၆၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhikkhā:[f.] alms; food.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhikkhā,(f.) [cp.Epic & Class.Sk.bhaikṣa of bhikṣ,adj.& nt.] begged food,alms,alms-begging; food Vin.IV,94; Cp I.14; Vv 704 (ekāhā bh.food for one day); Miln.16; PvA.3,75,131 (kaṭacchu°); bhikkhāya carati to go out begging food [cp.Sk.bhaikṣaṁ carati] J.III,82; V,75; PvA.51 & passim.--subhikkha (nt.) abundance of food D.I,11.dubbhikkha (nt.) (& °ā f.) scantiness of alms,famine,scarcity of food,adj.famine-stricken (cp.Sk.durbhikṣaṁ) Vin.II,175; III,87 (adj.); IV,23 (adj.); S.IV,323,324 (dvīhitikaṁ); A.I,160; III,41; J.II,149,367; V,193; VI,487; Cp I.33 (adj.); Vism.415 (°pīḷita),512 (f.in simile); KhA 218; DhA.I,169; II,153 (f.); III,437 (°bhaya).

--āhāra food received by a mendicant J.I,237 (=bhikkhu-āhāra?).--cariyā going about for alms,begging round Sn.700; PvA.146.--cāra=°cariyā Mhbv 28.--paññatti declaration of alms,announcement that food is to be given to the Saṅgha,a dedication of food Vin.I,309.(Page 504)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bhikkhā:Begging; alms; begged food,boiled rice,food
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHIKKHĀ:[f] cơm,vật thực --cariyā [f] cāra [m] sự đi khất thực --hāra [m] vật thực xin được do người ăn xin (ăn mày)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhikkhā:ဘိကၡာ(ထီ)
[ဘိကၡာ+အ+အာ။ အဘိ+ခါဒ+ကြိ+အာ။ ဘိကၡီယတိ အာယာစိယတီတိ ဘိကၡာ၊ အဘိဝိေသေသန ခါဒိတဗၺာဘကၡိတဗၺာတိ ဝါ ဘိကၡာ။ အပ၊ ႒၊ ၂။ ၁၂၁။ ဘိကၡဳ+ဏ။ ဘိကၡိ တဗၺာ ယာစိတဗၺာ,ဘိကၡဴနံအယႏၲိ ဝါ ဘိကၡာ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၂၇ဝ။ ဘကၡ+အ+အာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၆၅။]
ဆြမ္း၊ ထမင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhikkhā:ဘိကၡာ (ဣ) (√ဘိကၡ္+အာ)
ေတာင္းျခင္း။ ေတာင္းအပ္ေသာ အစာ။ ဆြမ္း။
ဘိကၡံ ဂဏွထ၊ ဆြမ္းခံေတာ္မူပါ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,