Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhijjana:n.[<bhijjati] 破壊.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhijjana,【中】 自己破。 ~dhamma,【形】 易碎的,掉入毀滅。(p243)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhijjana,【中】自己破。bhijjanadhamma,【形】易碎的,掉入毀滅。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhijjana:[nt.] breaking itself.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhijjana,(nt.) [fr.bhijjati] breaking up,splitting,perishing; destruction J.I,392; V,284; VI,11; DhA.I,257 (kaṇṇā bhijjan’ākāra-pattā); ThA.43 (bhijjana-sabhāva of perishable nature; expln of bhidura Th.2,35); PvA.41 (°dhammā destructible,of saṅkhārā).-- Der.abhijjanaka see sep.(Page 505)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHIJJANA:[nt] sự đập bể --dhamma [a] dòn,dễ bể,trở thành hư sụp
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhijjana:ဘိဇၨန (န)
ေပါက္ကြဲျခင္း။ ပ်က္စီးျခင္း။ဘိဇၨတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,