Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhiṃsanaka:a.[<bhiṃsa] 恐ろしき,恐怖の.-vanasaṇḍa 怖畏林.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhiṃsanaka:bhiṃsanaka(ti)
ဘႎသနက(တိ)
[bhiṃsana+ka.bhiṃ sayatīti bhiṃ sano,sovabhiṃ sanako.vimati,1.94.]
[ဘႎသန+က။ ဘႎ သယတီတိ ဘႎ သေနာ၊ ေသာဝဘႎ သနေကာ။ ဝိမတိ၊ ၁။ ၉၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhiṃsanaka:[adj.] horrible; dreadful; awe-inspiring.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhiṃsanaka:có sự kinh hoàng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhiṃsanaka:ဘႎသနက(တိ)
[ဘႎသန+က။ ဘႎ သယတီတိ ဘႎ သေနာ၊ ေသာဝဘႎ သနေကာ။ ဝိမတိ၊ ၁။ ၉၄။]
ေၾကာက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ၊ ေၾကာက္ေစတတ္ေသာ၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္-ထိတ္လန္႔ဖြယ္-ျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhiṃsanaka:ဘႎသနက (တိ)
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,