Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bheda:m.[〃<bhid] 破壊,不和合,離間; 種類,区分.-kara破壊者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bheda,【陽】 分裂,分離,意見不合。 ~ka,【形】 分化者,分離者。 ~kara,【形】 帶來區分,帶來分離。(p245)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bheda,【陽】迸裂,分裂,分離,意見不合。bhedaka,【形】分化者,分離者。bhedakara,【形】帶來區分,帶來分離。bhedābheda,【陽】破和未破。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
bheda: 〈身體的〉崩潰、分離
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bheda:bheda(pu)
ေဘဒ(ပု)
[bhidi+ṇa.,ṭī.769.]
[ဘိဒိ+ဏ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၆၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bheda:[m.] breach; disunion; dissension.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bheda,[fr.bhid,cp.Ved.& Class.Sk.bheda in same meanings] 1.breaking,rending,breach,disunion,dissension Vism.64 sq.(contrasted with ānisaṁsa),572 sq.(with ref.to upādāna & bhava); VbhA.185 (id.); Sdhp.66,457,463.--mithu° breaking of alliance D.II,76; J.IV,184; Kvu 314.--vacī° breaking of [the rule as to] speech Miln.231.--saṅgha° disunion in the Saṅgha Vin.II,203.--sīla° breach of morality J.V,163.-- Abl.bhedā after the destruction or dissolution in phrase kāyassa bhedā param maraṇā,i.e.after the breaking up of the body & after death:see kāya I.e.& cp.D.III,52,146 sq.,258; Dh.140; Pug.51.-- 2.(-°) sort,kind,as adj.consisting of,like J.II,438; VI,3 (kaṭuk’ādi°); DhA.III,14 (kāya-sucarit’--ādi°-bhadra-kammāni); SnA 290 (Avīci-ādi-° niraya).

--kara causing division or dissension Vin.II,7; III,173; V,93 (cp.Vin.I,354 & Vin.Texts III,266 for the 18 errors in which the Saṅgha is brought into division by bhikkhus who are in the wrong); DhsA.29 (aṭṭhārasa bheda-kara-vatthūni the 18 causes of dissension).(Page 509)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHEDA:[m] lủng,lỗ hở,rời ra,mối bất hòa,chia rẽ --daka [3] người làm bể hay làm cho chia rẽ --kara [a] làm cho chia rẽ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bheda:sự phá vỡ,sự chia rẽ,sự hư hoại,sự tiêu tan,sự tan rã
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bheda:ေဘဒ(ပု)
[ဘိဒိ+ဏ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၆၉။]
(၁) အထူးအျပား၊ အထူးထူးအျပားျပား။ (၂) ကြဲျပားျခင္း၊ သင္းကြဲျခင္း။ (၃) ပ်က္စီးျခင္း။ (၄) ေဘဒဥပါယ္၊ ရန္ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းနည္းလမ္း။ (၅) စူးဝင္မႈ၊ စူးရွမႈ။ ေဘဒဝႏၲဳ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bheda:ေဘဒ (ပ) (√ဘိဒ္+ဏ)
ကြဲျပားျခင္း။ ပ်က္စီးျခင္း။ အျပား။ အထူးအျပား။
ဈာနေဘေဒန၊ ဈာန္တို႔၏ အျပားအားျဖင့္။ ဒါနကထာဒိေဘဒ၊ အလွဴႏွင့္စပ္ေသာ စကား စသည္အျပား ရွိသည္။ ေဘဒါယ၊ ကြဲျပားျခင္းငွာ။ ကာယႆ ေဘဒါ ပရံမရဏာ၊ ခႏၶာပ်က္ျခင္းတည္းဟူေသာ ေသျခင္း၏ေနာက္၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,