Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhaya:n.m.[〃<bhī] 怖,怖畏,恐怖.-āgati 恐怖の非道,怖畏趣.-ūparata 怖畏抑制者.-kathā 怖畏論.-ñāṇa 怖畏智.-t-upaṭṭhāna 怖畏現起.-dassāvin 怖畏を見たる.-dassin 怖畏を見る.-bherava 恐怖,怖駭.-saññā 怖畏想.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhaya,【中】 害怕,驚駭。 ~ṅkara,【形】 可怕的,恐怖的。~dassavī,~dassī,【形】 覺悟到危險的。(p241)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhaya,【中】害怕,驚駭。bhayaṅkara,【形】可怕的,恐怖的。bhayadassavī,bhayadassī,【形】覺悟到危險的。A.3.1./I,101.︰“Yāni kānici,bhikkhave,bhayāni uppajjanti sabbāni tāni bālato uppajjanti,no paṇḍitato.Ye keci upaddavā uppajjanti sabbe te bālato uppajjanti,no paṇḍitato.Ye keci upasaggā uppajjanti sabbe te bālato uppajjanti,no paṇḍitato.(諸比丘!諸怖生起,皆由愚人引起,非由智人。諸災患生起,皆由愚人引起,非由智人。諸災橫生起,皆由愚人引起,非由智人。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhaya:bhaya(na)
ဘယ(န)
[bhī+ṇa]
[ဘီ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhaya:[nt.] fear; fright.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhaya,(nt.) [fr.bhī,cp.Vedic bhaya,P.bhāyati] fear,fright,dread A.II,15 (jāti-maraṇa°); D.III,148,182; Dh.39,123,212 sq.,283; Nd1 371,409; Pug.56; Vism.512; KhA 108; SnA 155; DhA.III,23.There are some lengthy enumns of objects causing fear (sometimes under term mahabbhaya,mahā-bhaya),e.g.one of 17 at Miln.196,one of 16 (four times four) at A.II,121 sq.,the same in essence,but in different order at Nd2 470,and at VbhA.502; one of 16 (with remark “ādi," and so on) at Vism.645.Shorter combns are to be found at Sn.964 (5,viz.ḍaṁsā,adhipātā,siriṁsapā,manussaphassā,catuppādā); Vbh.379 (5,viz.ājīvika°,asiloka°,parisa-sārajja°,maraṇa°,duggati°,expld at VbhA.505 sq.),376 (4:jāti°,jarā°,vyādhi°,maraṇa°) 367 (3:jāti°,jarā°,maraṇ°); Nd1 402 (2:diṭṭha-dhammikaṁ & samparāyikaṁ bh.).--abhaya absence of fear,safety Vin.I,75 (abhay-ûvara for abhaya-vara?); Dh.317; J.I,150; DhA.III,491.

--ñāṇa insight into what is to be feared:see Cpd.66.--dassāvin seeing or realising an object of fear,i.e.danger Vbh.244,247 and passim.--dassin id.Dh.31,317.--bherava fear & dismay M.I,17 (=citt’uttrasassa ca bhayānak’ārammaṇassa adhivacanaṁ MA 113),N.of Suttanta No.4 in Majjhima (pp.16 sq.),quoted at Vism.202; SnA 206.(Page 498)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHAYA:[nt] sợ sệt,kinh khủng --ṅkana [a] sự ghê sợ,sự kinh hoàng --dassāvī,--dessi [a] gặp sự kinh sợ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhaya:sự sợ hãi,hiểm nạn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhaya:ဘယ(န)
[ဘီ+ဏ]
(၁) ေၾကာက္ျခင္း၊ လန္႔ျခင္း၊ ေဘး။ (က) ေၾကာက္တတ္ေသာစိတ္၊ ေၾကာက္လန္႔ေၾကာင္းျဖစ္ေသာစိတ္ (ေဒါသျပဓာန္းေသာစိတ္)။ (ခ) (မေကာင္းမႈမွ) ေၾကာက္လန္႔ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ တရား (ဩတၱပၸဉာဏ္)။ (၂) ေၾကာက္အပ္ေသာ-ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ-အာ႐ုံေဘးရန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhaya:ဘယ (န) (√ဘီ+အ)
ေၾကာက္ျခင္းေဘး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,