Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhayānaka:a.恐ろしき,恐れしめる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhayānaka,bhayāvaha,【形】 可怕的,恐怖的。(p241)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhayānaka,bhayāvaha,【形】可怕的,恐怖的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhayānaka:bhayānaka(pu,na)
ဘယာနက(ပု၊န)
[bhī+ānaka.bhī+ṇvu.bhāyanti etasmāti bhayānako.bhayajanako.,7.16.bhāyāpetīti bhayānako,nāgamo ādirasso ca.nirutti,nhā.547.bhāyati yasmāti bhayā-nakaṃ,ṇvu,anakādeso.,ṭī.167.]
[ဘီ+အာနက။ ဘီ+ဏြဳ။ ဘာယႏၲိ ဧတသၼာတိ ဘယာနေကာ။ ဘယဇနေကာ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၆။ ဘာယာေပတီတိ ဘယာနေကာ၊ နာဂေမာ အာဒိရေႆာ စ။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၅၄၇။ ဘာယတိ ယသၼာတိ ဘယာ-နကံ၊ ဏြဳ၊ အနကာေဒေသာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၆၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhayānaka:[adj.] frightful; horrible.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhayānaka,(adj.) [fr.bhaya,cp.Epic Sk.bhayānaka] frightful,horrible J.III,428; MA 113; PvA.24 (as °ika); Sdhp.7,208.-- nt.°ṁ something awful Nd2 470 (in def.of bhaya). Bhara-bhara,a word imitating a confused sound M.I,128; otherwise contracted to babbhara (q.v.).(Page 499)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHAYĀNAKA:-- yāyaha [a] kinh sợ,ghê tởm
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhayānaka:sự kinh hoàng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhayānaka:ဘယာနက(ပု၊န)
[ဘီ+အာနက။ ဘီ+ဏြဳ။ ဘာယႏၲိ ဧတသၼာတိ ဘယာနေကာ။ ဘယဇနေကာ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၆။ ဘာယာေပတီတိ ဘယာနေကာ၊ နာဂေမာ အာဒိရေႆာ စ။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၅၄၇။ ဘာယတိ ယသၼာတိ ဘယာ-နကံ၊ ဏြဳ၊ အနကာေဒေသာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၆၇။]
(၁) ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ အျခင္းအရာ၊ ေၾကာက္ရြံ႕-ထိတ္-လန္႔ျခင္း။ (တိ) (၂) ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhayānaka:ဘယာန-က (န)
ေၾကာက္မက္ဖြယ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhayānaka:ဘယာန-က (ပ)
ေခ်ာက္တတ္ေသာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhayānaka:ဘယာန-က (တိ)
ေၾကာက္ဖြယ္ကို ျဖစ္ေစတတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,