Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhava:m.[〃<bhū] 有,存在,生存,繁栄,幸福.-agga 有頂.-aṅga 有分(別出).-ajjhosana 有着.-ābhava 有と非有,種々の有.-āsava 有漏.-esanā 有求· -ogha 有流.-kantāra 有の沙漠.-cakka 有輪.-carimaka 有を最後とする.-taṇhā 有愛.-diṭṭhi 有見.-nandī 有喜.-nirodha 有の滅.-netti 有に導くもら.-pariḷāha 有悩.-pāra 有の彼岸.-pipāsa 有の渇.-bandhana 有の結縛.-māna 大言者,有慢者.-mucchā 有悶.-yoga 有軛.-rāga 有貪.-saṃyojana 有結.-saṅkhāra 有行,有の素因.-sampatti 有の成就.-salla 有箭.-sāta 有の楽.-sota 有流.-sneha 有親.② bhavati の imper.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhava,【陽】 生存的狀態。 ~gga,【陽】 最高的生存,宇宙的最高點。 ~ṅga,【中】 潛意識。 ~cakka,【中】 轉世的輪子。 ~taṇhā,~netti,【陰】 再生的欲求。 ~ntaga,~ntagū,【形】 達到存在的邊緣,來到世界的尾端。~ntara,【中】 另一個生存。 ~saŋyojana,【中】 再生的桎梏。 ~vābhava,【陽】 這個或那個生存。 ~vesanā,【陰】 渴望再生。 ~vogha,【陽】 再生的洪水。(p241)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhava,(‹bhavati ‹bhū),imper.2nd sg.令你變成,令你存在。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhava,【陽】生存的狀態。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhava:bhava(kri)
ဘဝ(ႀကိ)
[bhū+a+hi]
[ဘူ+အ+ဟိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhava:bhava(pu)
ဘဝ(ပု)
[bhava+diṭṭhi]
[ဘဝ+ဒိ႒ိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhava:bhava(pu)
ဘဝ(ပု)
[bhū+ṇa.pīcadī nitea ]]bhava]] apādānasādhanahu .ṭṭha,ṭī-nitea sampadānasādhanamha arāṭhāna cvā sādhanaa pra ra.]
[ဘူ+ဏ။ ပီအက္စအီးဒီ ၌ ''ဘဝ'' ပုဒ္ကို အပါဒါနသာဓနဟု ဆိုသည္။ ႒၊ ဋီ-တို႔၌ကား သမၸဒါနသာဓနမွတစ္ပါး အရာဌာန အားေလ်ာ္စြာ သာဓနအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဆိုထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
bhava:The 2-fold division,kamma and upapatti ,is probably found for the first time in Vibh.of the Abh.Canon,but it expresses throughout the genuine teaching of the suttas.
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
bhava:'becoming','process of existence',consists of 3 planes:sensuous existence (kāma-bhava),fine-material existence (rūpa-bhava),immaterial existence (arūpa-bhava).Cf.loka

The whole process of existence may be divided into two aspects:

(1) Kamma-process (kamma-bhava),i.e.the kammically active side of existence,being the cause of rebirth and consisting in wholesome and unwholesome volitional actions.See Kamma,paṭiccasamuppāda (IX).

(2) Kamma-produced rebirth,or regenerating process (uppattibhava),i.e.the kammically passive side of existence consisting in the arising and developing of the kamma-produced and therefore morally neutral mental and bodily phenomena of existence.Cf.Tab.- (App.).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhava:[m.] the state of existence.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhava,[cp.Sk.bhava,as philosophical term late,but as N.of a deity Vedic; of bhū,see bhavati] “becoming," (form of) rebirth,(state of) existence,a “life." There are 3 states of existence conventionally enumd as kāma° rūpa° arūpa° or sensual existence,deva-corporeal,& formless existence (cp.rūpa) D.II,57; III,216; S.II,3; IV,258; A.II,223; III,444; Nd1 48; Nd2 s.v.dhātu B.; Vism.210=DA.I,34; Vism.529; VbhA.204.-- Another view is represented by the division of bhava into kamma° and upapatti° (uppatti°),or the active functioning of a life in relation to the fruitional,or resultant way of the next life (cp.Cpd.43) Vbh.137; Vism.571; VbhA.183; also in def.of bhava at Nd2 471 (kamma° and paṭisandhika punabbhava).-- In the “causal chain" (Paṭicca-samuppāda,q.v.) bhava is represented as condition of birth (jāti),or resultant force for new birth.-- See Sn.361,514,742,839,923,1055,1133; Dh.348; Nd1 274; Vbh.294,358; Vism.556 sq.; DhA.IV,221; Sdhp.33,333,335.-- On itibhav’‹-› âbhava see iti,and add ref.Vbh.375.-- A remarkable use of bhava as nt.(obstr.) to bhū (in cpd.) is to be noted in the def.given by Bdhgh.of divya=divi bhavaṁ (for divi-bhū) KhA 227; SnA 199; and mānasaṁ=manasi bhavaṁ (for manasi-bhū) KhA 248,cp.Pāṇini IV.3,53.Similarly āroga bhava health DhA.I,328 for °bhava.-- Cp.anu°,vi°,sam°.

--agga the best (state of) existence,the highest point of existence (among the gods) J.III,84; Vbh.426; Miln.132; KhA 179,249; SnA 17,41,507; often as highest “heaven" as opposed to Avīci,the lowest hell; thus at J.IV,182; VI,354; Miln.336.--aṅga constituent of becoming,function of being,functional state of subconsciousness,i.e.subliminal consciousness or subconscious life-continuum,the vital continuum in the absence of any process [of mind,or attention] (thus Mrs.Rh.D.in Expos.185 n.),subconscious individual life.See on term Cpd.26 sq.,265--267; & cp.Dhs.trsl.134.-- J.VI,82; Miln.299 sq.; Vism.164,676; DhsA.72,140,269; DhA.I,23; VbhA.81,156 sq.,406.--antaga “gone to the ends of existence," past existence,Ep.of the Bhagavan Buddha Vism.210.--antara an existence interval,i.e.transition fr.one life to another,a previous or subsequent life Vism.553 sq.--âbhava this or that life,any form of existence some sort of existence Sn.1060,1068; Nd1 48,109,284; Nd2 472,664 A; Th.1,784 (ThA.mahantāmahanta bh.) ThA.71 (Ap.v.30); VbhA.501.--āsava the intoxicant of existence D.III,216; Vbh.364,373.--uppatti coming into (a new) ex.-- Four such bh.-uppattis lead to rebirth among the foll.gods:the paritt’--ābhā devā,the appamāṇ’ābhā d.,the saṁkiliṭṭh’--ābhā d.,the parisuddh’--ābhā d.M.III,147.--esanā longing for rebirth D.III,216,270.--ogha the flood of rebirth (see ogha) Nd1 57,159; Vism.480.--cakka the wheel or round of rebirth,equivalent to the Paṭicca-samuppāda Vism.529,576 sq.; in the same context at VbhA.138,194 sq.--carimakā the last rebirth Vism.291.--taṇhā craving for rebirth D.III,212,216,274; S.V,432; Sn.746; Vbh.101,358,365; Th.2,458; ThA.282; VbhA.III,133.--netti [cp.BSk.bhava-netrī M.Vastu II.307; °netrika III,337] leader to renewed ex.,guide to ex.Vin.I,231; It.38; Dhs.1059≈ (cp.DhsA.364=bhava-rajju).--saṁyojana the fetter of rebirth:see arahant II.C.--salla the sting or dart of rebirth Dh.351 (=sabbāni bhavagāmīni sallāni DhA.IV,70).--sāta (pl.sātāni) the pleasures of ex.,variously enumd in sets of from one to six at Nd1 30.--ssita at J.V,371 read with v.l.as ghaṭa-ssita.(Page 499)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHAVA:[m] cảnh giới,hữu (trong nhân quả liên quan) --gga [m] chỗ cao nhất của cảnh giới (hay thế giới) --ṅga [nt] chỗ trú (tâm,chỗ tâm nghỉ không hoạt động nữa) giòng sống của tâm --cakka [nt] bánh xe luân hồi --taṇhā,--netti [f] ước muốn sự tái sanh trong một cảnh giới,dục sanh về sắc giới --ntaga,--ntagū [a] đến cảnh cuối cùng của cảnh giới,chấm dứt cảnh giới --ntara [nt] cảnh giới khác --saṃyojana [nt] dây cột vào cảnh giới tái sanh --vābhava [m] đời này hoặc đời khác --vesanā [f] ước mong tái sanh --vogha [m] hầm hay vực sâu của cảnh giới
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhava:hữu,cõi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhava:ဘဝ(ပု)
[ဘူ+ဏ။ ပီအက္စအီးဒီ ၌ ''ဘဝ'' ပုဒ္ကို အပါဒါနသာဓနဟု ဆိုသည္။ ႒၊ ဋီ-တို႔၌ကား သမၸဒါနသာဓနမွတစ္ပါး အရာဌာန အားေလ်ာ္စြာ သာဓနအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဆိုထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။]
(၁) ဘဝ၊ အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႐ုပ္နာမ္တရားစု၊ သံသရာ။ (၂) အက်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ကံ၊ ကမၼဘဝ။ (၃) ကမၼဘဝေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးတရား၊ ဥပပတၱိဘဝ။ (၄) အနာေရာဂါေပ်ာက္ကင္းမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးပစၥည္း။ (၅) (က) (သက္ရွိသက္မဲ့ သတၱဝါသခၤါရတို႔) ျဖစ္ရာဘုံ။ (ခ) ဗိမာန္။ (၆) အျမဲတည္၏ဟူေသာ အယူမွား၊ သႆတဒိ႒ိ။ (၇) ထင္ရွားရွိသည္၏အျဖစ္။ (၈) ျပည့္စုံျခင္း။ (၉) ႀကီးပြါး တိုးတက္ျခင္း၊ ႀကီးပြါးတိုးတက္ေၾကာင္း။ (၁ဝ) ေကာင္းမႈကုသိုလ္။ (၁၁) ကာမခ်မ္းသာ။ (၁၂) ျဖစ္ျခင္း၊ ဥပါဒ္ျခင္း။ (၁၃) ေရာက္ျခင္း။ (တိ) (၁၄) ျဖစ္ေသာ။ (၁၅) ျဖစ္ထိုက္-ျဖစ္လတၱံ႕-ေသာ။ (၁၆) ထင္ရွားရွိေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhava:ဘဝ(ပု)
[ဘဝ+ဒိ႒ိ]
အျမဲတည္၏ ဟူေသာအယူမွား။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhava:ဘဝ(ႀကိ)
[ဘူ+အ+ဟိ]
ျဖစ္ေလာ။ဘဝတိ(၁)ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhava:ဘဝ (ပ) (√ဘူ+အ)
ျဖစ္ျခင္း။ ေမြးဖြားျခင္း။ ျဖစ္ပြားျခင္း။ ဘံု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,