Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhattagga:bhattagga(na)
ဘတၱဂၢ(န)
[bhatta+gaha+kvi.bhatta+gaha+kvi.bhattaṃ gasanti gaṇhanti vā etthāti bhattaggaṃ.,pañcikā.5.47.]
[ဘတၱ+ဂဟ+ကြိ။ ဘတၱ+ဂဟ+ကြိ။ ဘတၱံ ဂသႏၲိ ဂဏွႏၲိ ဝါ ဧတၳာတိ ဘတၱဂၢံ။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ။ ၅။ ၄၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhattagga:[nt.] a refectory.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
bhattagga:trai đường,phòng ăn của các tỳ khưu trong một trú xứ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhattagga:ဘတၱဂၢ(န)
[ဘတၱ+ဂဟ+ကြိ။ ဘတၱ+ဂဟ+ကြိ။ ဘတၱံ ဂသႏၲိ ဂဏွႏၲိ ဝါ ဧတၳာတိ ဘတၱဂၢံ။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ။ ၅။ ၄၇။]
(က) ဆြမ္းစားေက်ာင္း၊ ဆြမ္းစားဇရပ္။ (ခ) ဆြမ္းလုပ္ေကြၽးရာအရပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhattagga:ဘတၱဂၢ (န) (ဘတၱ+အဂၢ)
ဆြမ္းစားစရပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,