Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhaginī:f.[〃] 姉妹.-citta 姉妹という考え.-bhariyā 姉妹の如き妻.-mattī 姉妹の程度の(年令の)女.-rakkhitā 姉妹に護られたる女.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhaginī,【陰】 姊妹。(p240)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhaginī,【陰】姊妹。【反】bhātar,兄弟(但不用於稱呼,稱呼用āvuso(朋友,大德),復數āvusā)。【主格】bhagini,bhaginī。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhaginī:bhaginī(thī)
ဘဂိနီ(ထီ)
[bhaja+ṇa+inī.bhajitabbātibhaginī.sūci.bhaga+ini+ī.bhagaṃ yatrapitādito dāyajjadāne atti assā.thoma.]
[ဘဇ+ဏ+ဣနီ။ ဘဇိတဗၺာတိဘဂိနီ။ သူစိ။ ဘဂ+ဣနိ+ဤ။ ဘဂံ ယၾတပိတာဒိေတာ ဒါယဇၨဒါေန အတၱိ အႆာ။ ေထာမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhaginī:[f.] sister.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhaginī,(f.) [Epic Sk.bhaginī] a sister J.VI,32.The popular etym.of bh.as given at VbhA.108 is the same as that for bhātar,viz.“bhagatī ti bh." -- Cpd.bhagini-māla a “sister garland" (?) N.of a tree J.VI,270 (=upari-bhaddaka).(Page 495)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bhaginī:A sister
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHAGINĪ:[f] chị,em gái
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhaginī:người chị,người em gái,chị em gái
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhaginī:ဘဂိနီ(ထီ)
[ဘဇ+ဏ+ဣနီ။ ဘဇိတဗၺာတိဘဂိနီ။ သူစိ။ ဘဂ+ဣနိ+ဤ။ ဘဂံ ယၾတပိတာဒိေတာ ဒါယဇၨဒါေန အတၱိ အႆာ။ ေထာမ။]
(၁) ႏွမ၊ အစ္မ၊ ညီမ။ (၂) မညႇိဳးပန္း။ ဥပသကာပင္။ စကားစိမ္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhaginī:ဘဂိနီ (ဣ)
ႏွမ။ အစ္မ။ အစ္ကိုေမာင္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဘုန္းၾကက္သေရရွိေသာ မိန္းမဟူလိုသည္။ဘဂီ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,