Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
bhagavā: 帶來幸運的、卓越的、令人崇敬的〈因此稱為:「世尊」〉
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhagavā:bhagavā(pu)
ဘဂဝါ(ပု)
[bhā+vanta+gamana.bhava+gamana+vanta.nīti,sutta,1341.]
[ဘာ+ဝႏၲ+ဂမန။ ဘဝ+ဂမန+ဝႏၲ။ နီတိ၊ သုတၱ၊ ၁၃၄၁။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhagavā:bhagavā(pu)
ဘဂဝါ(ပု)
[ruḷhī]
[႐ုဠႇီနာမ္ပုဒ္]
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bhagavā:Worshipful,venerable,blessed,holy.This word is generally used as an epithet or name of a Buddha,in particular,Sākyamuni
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhagavā:ðức thế tôn,bậc thoại đức giả,địa giới
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhagavā:ဘဂဝါ(ပု)
[႐ုဠႇီနာမ္ပုဒ္]
ေလးစားထိုက္သူ၊ ဆရာ၊ ဘုရား။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhagavā:ဘဂဝါ(ပု)
[ဘာ+ဝႏၲ+ဂမန။ ဘဝ+ဂမန+ဝႏၲ။ နီတိ၊ သုတၱ၊ ၁၃၄၁။]
ဘာသုံးပါးတို႔၌-တဏွာဟူေသာ သြားျခင္းကို-သြားတတ္ေသာ တဏွာကို-ပ်ိဳ႕အန္-စြန္႔ပစ္-ေတာ္မူေသာ ဘုရား။ ဘဂဝႏၲဳ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhagavā:ဘဂ-ဝါ (ပ)
ဘုန္းေတာ္အလြန္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ ဣႆရိယ ဓမၼ ယသ သိရီ ကာမ ပယတၱ တည္းဟူေသာ ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhagavā:ဘဂ-ဝါ (တိ)
ဘုန္းရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,