Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhadda:,bhadra a.n.m.[Sk.bhadra] 賢き,吉祥の,吉瑞; 牛; 矢の一種.bhaddaṃ te 女に幸福あれ.f.voc.bhadde= ayye 尊姉よ.-ekaratta 賢善一夜.-kappa 賢劫.-pīṭha 藤椅子.-mutta 蘇子香(樹).
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhadda,bhaddikā,【陰】 賢女,行為端正的女人。(p241)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhadda,【形】 威嚴的,吉兆的,幸運的,善的。 ~ka,【中】 幸運的事,好事物。 【形】 好質量的,幸運的。 ~kaccanā,【陰】 跋陀迦旃延(羅睺羅 (Rāhula) 的母親耶輸陀羅 (Yasodharā) 的另外一個名字)。 ~kumbha,【陽】 滿的大水罐(被認為是吉兆的)。 ~ghaṭa,【陽】 抽簽桶。 ~dāru,【陽】 喜馬拉雅杉(見 Devadāru)。 ~padā,【陰】 二十七星宿之二(室宿 (Pubbabhaddapadā),壁宿 (Uttarabhaddapadā))。 ~pīṭha,【中】 藤椅。 ~mukha,【形】 有英俊的臉的,補充的致辭(即:致辭時開端的稱呼)。 ~yuga,【中】 最好的一雙。(p241)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhadda,bhaddikā,【陰】賢女,行為端正的女人。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhadda,Bhadra,(cp.Vedic bhadra),【形】威嚴的,吉兆的,幸運的,善的。bhaddaka,【中】幸運的事,好事物。【形】好特質的,幸運的。Bhaddakaccanā,【陰】跋陀迦旃延(羅睺羅 (Rāhula) 的母親耶輸陀羅 (Yasodharā) 的另外一個名字)。bhadda-kappa﹐【陽】賢劫,又作善劫,現在的劫。bhaddakumbha,【陽】滿的大水罐(被認為是吉兆的)。bhaddaghaṭa,【陽】抽簽桶。bhaddadāru,【陽】喜馬拉雅杉(見 Devadāru)。bhaddapadā,【陰】二十七星宿之二(室宿 (Pubbabhaddapadā),壁宿 (Uttarabhaddapadā))。bhaddapīṭha,【中】藤椅。bhaddamukha,【形】有英俊的臉的,補充的致辭(即:致辭時開端的稱呼)。bhaddamuttaka(cp.Sk.bhadramusta),香附子、土香。bhaddayuga,【中】最好的一雙。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhadda:bhadda(pu)
ဘဒၵ(ပု)
[bhadda+ṇa]
[ဘဒၵ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhadda:bhadda(pu,na)
ဘဒၵ(ပု၊န)
[bhadi+da.,ṭī.88.nīti,dhā.91.(bhadra-saṃ)]
[ဘဒိ+ဒ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၈၈။ နီတိ၊ ဓာ။ ၉၁။ (ဘျဒ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhadda:[adj.] august; auspicious; lucky; good.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhadda,(a) & Bhadra(b) (adj.) [cp.Vedic bhadra,on diff.forms see Geiger,P.Gr.§ 532.Dhtp 143,589 expls bhadd by “kalyāṇe"; whereas Dhtm 205 & 823 gives bhad (bhadd) with expln “kalyāṇa kammāni"] 1.auspicious,lucky,high,lofty,august,of good omen,reverend (in address to people of esteem),good,happy,fortunate D.II,95(a); S.I,117(b); Dh.143 sq.(b) (of a good,well-trained horse),380(b) (id.); J.VI,281(b) (24 bhadrā pāsakā or lucky throws of the dice); DhA.I,33(a) (Voc.bhadde=ayye).--bhadraṁ (nt.) something bringing luck,a good state,welfare; a good deed (=kalyāṇaṁ) Dh.120 (=bhadra-kamma,viz.kāyasucarita etc.DhA.III,14); PvA.116 (=iṭṭhaṁ).Also as form of address “hail to thee," bhaddaṁ vo J.V,260.-- 2.a kind of arrow (cp.Sk.bhalla) J.II,275 (v.l.bhadra; so Kern,Toev.s.v.; but C.takes it as bhadda lucky,in neg.sense “unlucky,sinister," & expls by bībhaccha=awful).-- 3.bull (cp.Sk.bhadra,Halāyudha 5,21) Th.1,16,173,659.

--mukha one whose face brings blessings,a complimentary address,like “my noble &c friend!" [cp.BSk.bhadramukha; Divy frequent:see Index],M.II,53; S.I,74 (cp.K.S.I.100n) J.II,261 (v.l.bhadda°); Vism.92 (v.l.SS bhadda°).--muttaka [cp.Sk.bhadramusta] a kind of fragrant grass (Cyperus rotundus) DA.I,81; Abhp 599.--yuga a noble pair DhA.I,95 (Kolita & Upatissa),--vāhana the auspicious (royal) vehicle (or carriage) Miln.4.(Page 498)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHADDA:[a] oai nghiêm,điềm lành,may mắn,tốt đẹp --ka,[nt] vật tốt hay may mắn [adj] tài hay đồ tốt --kaccānā [f] một tên khác của mẹ La hầu la,Yasodharā --kumbha [m] đầy bình,hũ (là tượng trưng cho điềm tốt) --ghaṭa [m] cái thùng dùng để rút số trong cách xổsố --dāru [m] một loại cây thông hay cây bách hương (ở Hy Mã Lạp Sơn) --padā [f] tên một ngôi sao --pīṭha [nt] ghế mây --mukha [a] có gương mặt đẹp,địa chỉ bổ khuyết --yuga [nt] một cặp,một đôi tốt nhất
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhadda:ဘဒၵ(ပု၊န)
[ဘဒိ+ဒ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၈၈။ နီတိ၊ ဓာ။ ၉၁။ (ဘျဒ-သံ)]
(ပု) (၁) ဘဒၵမည္သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhadda:ဘဒၵ(ပု)
[ဘဒၵ+ဏ]
(၁) ဘျဒပိုဒ္နကၡတ္ႏွင့္ ယွဉ္ေသာလ၊ ေတာ္သလင္းလ။ (တိ) (၂) ဘဒၵနတ္ကို ကိုးကြယ္ေသာ၊ သူ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
bhadda:ဘဒၵ
ဘူ = ကလ်ာေဏ-ေကာင္းမြန္တင့္တယ္ျခင္း၌။ ဘဒၵတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhadda:ဘဒၵ (ပ)
ေကာင္းမႈကို ျပဳေသာသူ။ ျမင္းေကာင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhadda:ဘဒၵ (န)
ေကာင္းျခင္း။ ေကာင္းေသာအာ႐ံု။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhadda:ဘဒၵ (တိ) (√ဘႏၵ္+ရ)
ေကာင္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,