Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhabba:a.[bhū の grd.,Sk.bhavya] 可能の,出来る.-ābhabba 可能と不能,適不適.-āgamana 能行者.-āpattika 適能罪人,犯罪可能者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhabba,【形】 能幹的,有能力的,適宜的。 ~tā,【陰】 能力,適當。(p241)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhabba,(grd of bhū,Sk.bhavya),【形】1.能幹的,有能力的,適宜的(able,capable,fit for)。2.可能的(possible;kammaṁ bhabbābhāsa apparently possible)。bhabbatā,【陰】能力,適當。abhabba﹐不適宜的(unfit,incapable)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhabba:bhabba(na)
ဘဗၺ(န)
[bhū+ṇya.rū,nhā.343.bhū+ya..,pañcikā,5.31.]
[ဘူ+ဏ်။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၃၄၃။ ဘူ+ယ။ ေမာဂ္။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ၊ ၅။ ၃၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhabba:[adj.] able; capable; fit for.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhabba,(adj.) [grd of bhū,Sk.bhavya] 1.able,capable,fit for (--° or with Dat.or inf.); abhabba unfit,incapable; Vin.I,17; S.III,27 (dukkha-kkhayāya); IV,89 (id.); Pug.12,13; Vism.116 (bhikkhu),neg.It.106 (antakiriyāya),117 (phuṭṭhuṁ sambodhiṁ); J.I,106 (°puggala a person unfit for the higher truths & salvation).bhabbâbhabba nt & unfit people Nd2 2353=Vism.205,expld at Vbh.341,342 by “bhabbā niyāmaṁ okkamituṁ kusalesu dhammesu sammattaṁ." -- 2.possible (& abhabba impossible) M.III,215 (kammaṁ bhabbaābhāsa apparently possible).-- See also abhabba.(Page 498)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHABBA:[a] có thể,nên,đáng --tā [f] sự có thể,đáng làm,sự thuận tiện
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhabba:có khả năng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhabba:ဘဗၺ(န)
[ဘူ+ဏ်။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၃၄၃။ ဘူ+ယ။ ေမာဂ္။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ၊ ၅။ ၃၁။]
(၁) ျဖစ္ျခင္း။ (တိ) (၂) (က) အက်ိဳးေပးျခင္းငွါထိုက္ေသာ၊ ႀကီးပြါး-တိုးပြါး-ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (ကုသိုလ္)။ (ခ) ျဖစ္-ကြၽတ္-ရ-ဆိုက္ေရာက္-သိ-ျခင္းငွါထိုက္ေသာ၊ သူ။ ဘဗၺာဘဗၺ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
bhabba:ဘဗၺ
ဘူ = ဟႎသာယံ-ညႇဉ္းဆဲျခင္း၌။ ဘဗၺတိ၊ ဘဗ႓တိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhabba:ဘဗၺ (ပ)
ျဖစ္ထိုက္ေသာသူ။ ကၽြတ္ထိုက္ေသာသူ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhabba:ဘဗၺ (တိ) (√ဘူ+ယ)
ျဖစ္ထိုက္သည္။ ကၽြတ္ထိုက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,