Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhaṇita,【中】 話。(p240)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhaṇita,【中】說話。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhaṇita:bhaṇita(ti)
ဘဏိတ(တိ)
[bhaṇa+ta]
[ဘဏ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhaṇita:[pp.of bhaṇati] spoken; told; preached.(nt.) that which was spoken.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhaṇita:nói ra,phát ngôn,lời nói,sự đã nói
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhaṇita:ဘဏိတ(တိ)
[ဘဏ+တ]
ေျပာဆို-ေဟာၾကား-အပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhaṇita:ဘဏိတ (န)
စကား။ စကားဆိုျခင္း။
ဘဏိေတန၊ ဆိုအပ္ေသာ စကားျဖင့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhaṇita:ဘဏိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဘဏ္+ကၱ)
ဆိုအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,