Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhaṇḍukamma:bhaṇḍukamma(na)
ဘ႑ဳကမၼ(န)
[bhaṇḍu+kamma]
[ဘ႑ဳ+ကမၼ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhaṇḍukamma:[nt.] shaving.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
bhaṇḍukamma:việc thí phát (cạo tóc) khi có người đến xin xuất gia,tỳ khưu không được tùy tiện cạo tóc đương sự,phải trình tăng trước
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhaṇḍukamma:ဘ႑ဳကမၼ(န)
[ဘ႑ဳ+ကမၼ]
(က) ဦးျပည္း-ေခါင္းတုံး-မူျပဳျခင္း၊ ေခါင္းတုံးတုံးျခင္း၊ ေခါင္းရိတ္ျခင္း။ (ခ) ဆံျဖတ္ရန္-ေခါင္းတုံး ရိတ္ရန္-ပန္ၾကားျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhaṇḍukamma:ဘ႑ဳ-ကမၼ (န)
ေခါင္းတံုးေသာ အမႈ။ ဆံရိတ္ေသာ အမႈ။
ဘ႑ဳကမၼာယ၊ ဆံရိတ္အံ့ေသာငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,