Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhaṇḍāgārika:bhaṇḍāgārika(ti)
ဘ႑ာဂါရိက(တိ)
[bhaṇḍāgārika+a]
[ဘ႑ာဂါရိက+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhaṇḍāgārika:bhaṇḍāgārika(ti)
ဘ႑ာဂါရိက(တိ)
[bhaṇḍāgāra+ṇika.bhaṇḍāgārikapariyatti-.]
[ဘ႑ာဂါရ+ဏိက။ ဘ႑ာဂါရိကပရိယတၱိ-ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhaṇḍāgārika:[m.] a store keeper or treasurer.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
bhaṇḍāgārika:(bhikkhu)từ gọi vị tỳ khưu được tăng chúng tín nhiệm giao cho trách nhiệm chăm sóc nhà kho của tập thể
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhaṇḍāgārika:ဘ႑ာဂါရိက(တိ)
[ဘ႑ာဂါရ+ဏိက။ ဘ႑ာဂါရိကပရိယတၱိ-ၾကည့္။]
(က) ဘ႑ာအိမ္၌ယွဉ္ေသာ၊ သူ။ (ခ) ဘ႑ာတိုက္၌ ထားအပ္ေသာ။ ဘ႑ာဂါရိကစီဝရ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhaṇḍāgārika:ဘ႑ာဂါရိက(တိ)
[ဘ႑ာဂါရိက+အ]
ဘ႑ာစိုးႏွင့္တူေသာ၊ တရားရတနာဟူေသာ ဘ႑ာကို ေစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာ၊ သူ။ ဘ႑ာဂါရိကပရိယတၱိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhaṇḍāgārika:ဘ႑ာဂါရိက (ပ)
ဘ႑ာစိုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,