Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhaṇḍāgāra:bhaṇḍāgāra(na)
ဘ႑ာဂါရ(န)
[bhaṇḍa+agāra]
[ဘ႑+အဂါရ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhaṇḍāgāra:[nt.] a storehouse or treasury.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
bhaṇḍāgāra:kho chứa y áo hay vật dụng của tăng chúng ở một tự viện qua một quyết định chung của các tỳ khưu với một nhị tác bạch tuyên ngôn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhaṇḍāgāra:ဘ႑ာဂါရ(န)
[ဘ႑+အဂါရ]
ဘ႑ာအိမ္၊ ဘ႑ာတိုက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhaṇḍāgāra:ဘ႑ာဂါရ (န) (ဘ႑+အဂါရ)
ဘ႑ာအိမ္။ ဘ႑ာတိုက္။ ကုန္ေလွာင္႐ံု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,