Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhaṅgodaka:bhaṅgodaka(na)
ဘေဂၤါဒက(န)
[bhaṅga+udaka]
[ဘဂၤ+ဥဒက]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
bhaṅgodaka:một loại thuốc nước dùng trị bệnh thống phong (aṅgavatā),làm từ các loại lá cây nấu chung nhau có lẽ gần giống với nồi xông của việt nam hợp luật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhaṅgodaka:ဘေဂၤါဒက(န)
[ဘဂၤ+ဥဒက]
သစ္ရြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခ်ိဳးဖဲ့၍ ျပဳတ္ထားေသာ အရည္၊ သစ္ရြက္ျပဳတ္ရည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,