Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhaṅga:①n.[〃] 大麻布,紵衣,粗麻.② n.[cf.bhañj] 破壊,壊.-ānupassana 壊隨観.-ôdaka 薬湯.-ñāṇa 壊智.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhaṅga,【陽】 瓦解,分解,解散。 【中】 麻布料。 ~kkhaṇa,【陽】 分解的片刻。 ~gānupassanā,【陰】 對破壞的洞察。(p240)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhaṅga,【陽】瓦解,分解,解散。【中】麻布料。bhaṅgakkhaṇa,【陽】分解的片刻。bhaṅgānupassanā,【陰】對破壞的洞察(壞滅隨觀)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
bhaṅga: 完全消融
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhaṅga:bhaṅga(pu,na)
ဘဂၤ(ပု၊န)
[bhanja+a.bhidi+a.,ṭī.291,662.bhañjanaṃ bhaṅgo.vibhāvinī.138.]
[ဘႏၨ+အ။ ဘိဒိ+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၉၁၊ ၆၆၂။ ဘၪၨနံ ဘေဂၤါ။ ဝိဘာဝိနီ။ ၁၃၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhaṅga:[m.] breaking up; dissolution.(nt.),the humped cloth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhaṅga,2 (nt.) [cp.Class.Sk.bhaṅga,fr.bhañj see bhañjati] 1.(lit.) breaking,breaking off,in sākhā° a layer of broken-off branches J.III,407.-- 2.(fig.) breaking up,dissolution,disruption (see on form Cpd.25,66) Ps.I,57 sq.(°ânupassanā insight into disruption),quoted & expld at Vism.640 sq.; VbhA.27 (°khaṇa); Sdhp.48,78 (āsā°).Cp.vi°.(Page 496)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhaṅga,1 (nt.) [cp.Sk.bhaṅga,which occurs already Atharva-veda XI.6.15 (see Zimmer.Altind.Leben 68),also Av.baṁha,Polish pienka hemp.On its possible etym.connection with Vedic śaṇa (Ath.Veda II.4.5) =P.saṇa & sāṇa hemp (=Gr.kάnnabis,Ger.hanf,E.hemp) see Walde,Lat.Wtb.s.v.cannabis] hemp; coarse hempen cloth Vin.I,58 (where combd with sāṇa).(Page 496)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHAṄGA:[m] sự bể tan,sự tan rã [nt] vải gai --kkha ṇa [m] trong khi đang tan rã --gānupassanā [f] huệ thấy rõ sự tan rã của pháp hành
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
bhaṅga:một loại vải thô làm từ xơ cây bhaṅga đây là một trong sáu loại vải tỳ khưu được dùng làm y (năm loại vải kia là khoma,kambala,koseyya,sāna và kappāsika) xem ở các mục từ này
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhaṅga:ဘဂၤ(ပု၊န)
[ဘႏၨ+အ။ ဘိဒိ+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၉၁၊ ၆၆၂။ ဘၪၨနံ ဘေဂၤါ။ ဝိဘာဝိနီ။ ၁၃၈။]
(ပု) (၁) (က) ပ်က္စီးျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္း။ (ခ) ပ်က္ဆဲ၊ ဘင္။ (၂) လႈိင္းတံပိုး။ (န) (၃) ေလွ်ာ္သီး။ (၄) ေလွ်ာ္ခ်ည္။ (၅) ေခါမစေသာခ်ည္ငါးမ်ိဳး ေရာ၍ က်စ္ထားေသာခ်ည္၊ ဘန္ခ်ည္။ (၆) ေခါမစေသာ ခ်ည္ငါးမ်ိဳးကို ေရာ၍ရက္အပ္ေသာ-အဝတ္-သကၤန္း၊ ဘန္ခ်ည္-အဝတ္-သကၤန္း။ (၇) ေလွ်ာ္ခ်ည္-အဝတ္-သကၤန္း။ (၈) ေဝဖန္-ႏွစ္ဖို႔ခြဲ-အပ္ေသာ။ (က) ခ်ိဳးဖဲ့အပ္ေသာ။ ဘေဂၤါဒက-ၾကည့္။ (ခ) က်ိဳးေသာ။ ဘဂၤ႒ာန-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhaṅga:ဘဂၤ (န)
ေလွ်ာ္ခ်ည္။ ဘင္ခ်ည္။ ေလွ်ာ္ခ်ည္သကၤန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhaṅga:ဘဂၤ (ပ) (√ဘၪၨ္+ဏ)
ပ်က္စီးျခင္း။ က်ိဳးပဲ့ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,