Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhūtagāma:bhūtagāma(pu)
ဘူတဂါမ(ပု)
[bhūta+gāma]
[ဘူတ+ဂါမ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhūtagāma:[m.] vegetation.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
bhūtagāma:thực vật nói chung,bao gồm tất cả những cây cỏ lớn nhỏ,bất kể chủng loại tăng ni không được hủy hại thảo mộc,tội ba-dật-đề
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhūtagāma:thảo mộc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhūtagāma:ဘူတဂါမ(ပု)
[ဘူတ+ဂါမ]
ႀကီးပြါးဆဲႀကီးပြါးၿပီးေသာ ျမက္သစ္ပင္အေပါင္း၊ ဘူတဂါမ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhūtagāma:ဘူတ-ဂါမ (ပ)
ႀကီးဆဲပြားဆဲ သစ္ပင္အေပါင္း။ ျမက္သစ္ပင္အေပါင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,