Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhūta:a.[bhavati の pp.] 存在せる.① 真実,実.② 生物,生類,有類,万物,要素,大種.③部多,鬼神,鬼類,物精.④已生者,漏尽者.-gāma 樹木,草木.-pati 生物の主.-pubba 往昔.-pubbaṃ acc.adv.昔に,往古に.-ppasāda 種浄.-bhavya 過去と未来.-rūpa 大種色.-vādin 実語者.-vijjā 鬼神明,鬼はらい術.-vejja 鬼はらう医者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhūta,(bhavati 的【過分】),已變成,已出生,已生產。 【中】 元素,鬼,眾生,事實,是,已經發生的事物。 ~kāya,【陽】 身體,元素所生產的東西。 ~gāma,【陽】 植物,草木。 ~gāha,【陽】 著魔。 ~vādī,【形】誠實的。 ~vejja,【陽】 驅魔的人,召魂者。(p245)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhūta,(bhavati 的【過分】),已變成,已出生,已生產。【中】元素,鬼,衆生,事實,是,已經發生的事物。bhūtakāya,【陽】身體,元素所生產的 東西。bhūtagāma,【陽】植物,草木。bhūtagāha,【陽】著魔。bhūtappasāda﹐凈色。bhūtavādī,【形】誠實的。bhūtavejja,【陽】驅魔的人,召魂者。bhūta-vijjā﹐鬼咒(呼鬼喚神的咒術)。abhūta,【陽】非生物(或譯作︰不成材。指愚人、說謊者falsehood,lie falsehood,lie)。M.A.1./I,31~2.(Sn.A.222;CSCD:224)︰bhūtasaddo pañcakkhandha-amanussa-dhātu-vijjamāna-khīṇāsava -satta-rukkhādīsu dissati.(生物︰(具)五蘊、非人(鬼神、天人)、(具有四大)界、存在、漏盡者、有情(satta)、樹(、草木)等。) “Bhūtamidanti,bhikkhave,samanupassathā"ti-ādīsu (M.38./I,260.) hi ayaṁ pañcakkhandhesu dissati. “Yānīdha bhūtāni samāgatānī"ti (Sn.PTS:222;CS:224) ettha amanussesu.“Cattāro kho,bhikkhu,mahābhūtā hetū"ti (M.109./III,17.) ettha dhātūsu. “Bhūtasmiṁ pācittiyan"ti-ādīsu (Pāci.IV,25.) vijjamāne. “Yo ca kālaghaso bhūto"ti (J.245.;JA.II,260.) ettha khīṇāsave. “Sabbeva nikkhipissanti bhūtā loke samussayan"ti (D.16./II,157.) ettha sattesu.(M.1./I,32.) “Bhūtagāmapātabyatāyā"ti (Pāci.IV,34.) ettha rukkhādīsu.M.A.I,31.︰(1) animate Nature as principle,or the vital aggregates (the 5 Khandhas),with ref.M I.260; (2) ghosts (amanussā) Sn 222; (3) inanimate Nature as principle,or the Elements (the 4 dhātus) S III.101 (mahābhūtā); (4) all that exists,physical existence in general (vijjamānaṁ) Vin IV.25 (bhūtaṁ); (5) what we should call a simple predicative use,is exemplified by a typical dogmatic example,viz.“kālaghaso bhūto," where bhūta is given as meaning khīṇāsava (Arahant) J II.260; (6) all beings or specified existence,animal kingdom (sattā) D II.157; (7) the vegetable kingdom,plants,vegetation (rukkh’ādayo)( 《中部註》(M.A.1./I,31~2.)︰「生物之義︰1(具)五蘊(pañcakkhandha)、2非人(amanussa鬼神、天人)、3(具有四大)界(dhātu)、4正存在者(vijjamāna)、5漏盡者(khīṇāsava)、6有情(satta)、7樹(、草木)(rukkhā)等。」巴利文有時也用「非生物」(abhūta,或作︰不成材)指愚人、騙子,事實上他們也是「生物」。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
bhūta: 形成【〈bhavati)的〔過分〕】
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhūta:bhūta(pu,na)
ဘူတ(ပု၊န)
[bhū+ta.nīti,pada.115.,ṭī.788-9.]
[ဘူ+တ။ နီတိ၊ ပဒ။ ၁၁၅။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၈၈-၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhūta:[pp.of bhavati] become; existed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhūta,[pp.of bhavati,Vedic etc.bhūta] grown,become; born,produced; nature as the result of becoming.‹-› The (exegetical) definition by Bdhgh of the word bhūta is interesting.He (at MA.I,31) distinguishes the foll.7 meanings of the term:(1) animate Nature as principle,or the vital aggregates (the 5 Khandhas),with ref.M.I,260; (2) ghosts (amanussā) Sn.222; (3) inanimate Nature as principle,or the Elements (the 4 dhātus) S.III,101 (mahābhūtā); (4) all that exists,physical existence in general (vijjamānaṁ) Vin.IV,25 (bhūtaṁ); (5) what we should call a simple predicative use,is exemplified by a typical dogmatic example,viz.“kālaghaso bhūto," where bhūta is given as meaning khīṇāsava (Arahant) J.II,260; (6) all beings or specified existence,animal kingdom (sattā) D.II,157; (7) the vegetable kingdom,plants,vegetation (rukkh’ādayo) Vin.IV,34 (as bhūta-gāma).-- Meanings:1.bhūtā & bhūtāni (pl.) beings,living beings,animate Nature Sn.35 (expld at Nd2 479 as 2 kinds,viz.tasā & thāvarā,movable & immovable; S.II.47 (K.S.II.36) mind and body as come-to-be; Dh.131 (bhūtāni),405; M.I,2 sq.(paṭhavī,āpo etc.,bhūtā,devā,Pajāpatī etc.),4; MA.I,32.The pl.nt.bhūtāni is used as pl.to meaning 2; viz.inanimate Nature,elements,usually enumd under term mahā-bhūtāni.-- 2.(nt.) nature,creation,world M.I,2 (bhūte bhūtato sañjānāti recognises the beings from nature,i.e.from the fact of being nature); DhsA.312 (°pasāda-lakkhaṇa,see Expos.409).See cpds.°gāma,°pubba (?).-- 3.(nt.adj.) that which is,i.e.natural,genuine,true; nt.truth; neg.abhūta falsehood,lie Sn.397; PvA.34.See cpds.°bhāva,°vacana,°vāda.-- 4.a supernatural being,ghost,demon,Yakkha; pl.bhūtā guardian genii (of a city) J.IV,245.See cpds.°vijja,°vejja.-- 5.(-°) pp.in predicative use (cp.on this meaning Bdhgh’s meaning No.5,above):(a) what has been or happened; viz.mātu-bhūtā having been his mother PvA.78; abhūtapubbaṁ bhūtaṁ what has never happened before happened (now) DA.I,43 (in expln of abbhuta); -- (b) having become such & such,being like,acting as,being,quâsi (as it were),consisting of,e.g.andha° blind,as it were J.VI,139; aru° consisting of wounds DhA.III,109; udapāna° being a well,a well so to speak PvA.78; opāna° acting as a spring A.IV,185; hetu° as reason,being the reason PvA.58; cp.cakkhu° having become an eye of wisdom.Sometimes bhūta in this use hardly needs to be translated at all.

--kāya body of truth DhA.I,11.--gāma vegetation,as trees,plants,grass,etc.Under bhūtagāma Bdhgh understands the 5 bīja-jātāni (5 groups of plants springing from a germinative power:see bīja),viz.mūla-bījaṁ,khandha°,phala°,agga°,bīja°.Thus in C.on Vin.IV,34 (the so-called bhūtagāma-sikkhāpada,quoted at DhA.III,302 & SnA 3); cp.M.III,34; J.V,46; Miln.3,244.--gāha possession by a demon Miln.168 (cp.Divy 235).--ṭṭhāna place of a ghost KhA 170.--pati (a) lord of beings J.V,113 (of Inda); VI,362 (id.); Vv 641 (id.).(b) lord of ghosts,or Yakkhas J.VI,269 (of Kuvera).--pubba (a) as adj.(-°) having formerly been so & so,as mātā bhūtapubbo satto,pitā etc.,in untraced quotation at Vism.305; also at SnA 359 (Bhagavā kuṇāla-rājā bhūtapubbo).-- (b) as adv.(bhūtapubbaṁ) meaning:before all happening,before creation,at a very remote stage of the world,in old times,formerly Vin.II,201; D.I,92; II,167,285,337; M.I,253; III,176; S.I,216,222,227; IV,201; V,447; A.IV,136=Vism.237; A.IV,432; J.I,394; DhA.I,56.--bhavya past and future D.I,18.--bhāva truthful character,neg.a° PvA.14.--vacana statement of reality or of the truth SnA 336.--vādin truthful,speaking the truth M.I,180; D.III,175; Pug.58; untruthful Dh.306; J.II,416.--vikāra a natural blemish,fault of growth,deformity SnA 189 (opp.nibbikāra).--vijjā knowledge of demons,exorcism D.I,9; Dh.I,93,cp.Dial.I.17).--vejja a healer of harm caused by demons,an exorcist Vin.IV,84; J.II,215; III,511; Miln.23.(Page 507)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHŪTA:(pp của bhavati) trở thành,sanh ra,sản xuất [nt] nguyên liệu,ma quỉ,chúng sinh,sự thật,cái ấy là,cái gì đã xảy ra --kāya [m] thân thể,cái sản xuất bằng nguyên liệu --gāma [m] rau cỏ --gāha [m] bị ma quỉ nhập (ám ảnh) --vādī sự thật --vejja [m] thầy phù thủy,thầy ếm trừ ma quỉ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhūta:hiện có,đang có,sự có thật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhūta:ဘူတ(ပု၊န)
[ဘူ+တ။ နီတိ၊ ပဒ။ ၁၁၅။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၈၈-၉။]
(၁) သစ္ပင္။ (၂) ရဟႏၲာ။ (က) အရိယာ။ (၃) ခႏၶာငါးပါးအေပါင္း။ (၄) သတၱဝါ။ (၅) မဟာဘုတ္၊ ဘူတ႐ုပ္။ (၆) (က) နတ္။ (ခ) ဖုတ္၊ တေစၧ၊ ဘီလူး။ ဘူတဂၢါဟ၊ ဘူတဝိဂၢဟိက၊ ဘူဘဝိ႒-တို႔ၾကည့္။ (၇) သေဘာ။ (တိ) (၈) ျဖစ္ၿပီးေသာ၊ သူ။ (၉) ျဖစ္ဆဲေသာ၊ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာေသာ။ (၁ဝ) ေရာက္ေသာ။ (၁၁) တူေသာ။ (၁၂) ဟုတ္မွန္ေသာ၊ မခြၽတ္ယြင္းေသာ၊ မေဖာက္ျပန္ေသာ။ (၁၃) ဘူတမည္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhūta:ဘူတ (ပ၊န)
ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ။ ကိုယ္ထင္ရွားရွိေသာ ဥပပတ္သတၱဝါ။ ဘုတ္။ ေျမဘုတ္ဘီလူး။ နတ္။ ရဟႏၲာ။ သတၱဝါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhūta:ဘူတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဘူ+တ)
ျဖစ္ၿပီးသည္။ ထင္ရွားျဖစ္သည္။ ထင္ရွားရွိသည္။ ဟုတ္မွန္သည္။
ဘူတံ၊ ဟုတ္မွန္စြာ။ ဟုတ္တိုင္း။ဘူေတန၊ ဟုတ္မွန္ေသာအားျဖင့္။ ဘူတာနိ၊ နတ္တို႔။ သေဗၺ ဘူတာ၊ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,