Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhūsana:n.,bhūsā f.[<bhūṣ] 荘飾,かざり.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhūsana,【中】 Bhūsā,【陰】 裝飾物,裝飾品。(p245)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhūsana,【中】bhūsā,【陰】裝飾物,裝飾品。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhūsana:bhūsana(thī,na)
ဘူသန(ထီ၊န)
[bhūsa+yu]
[ဘူသ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhūsana:[nt.] an ornament; decoration.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhūsana,(nt.) [fr.bhūṣ] ornament,decoration Vism.10 (yatino-sīla-bhūsana-bhūsitā contrasted to rājāno muttāmaṇi-vibhūsitā).(Page 508)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHŪSANA:[nt] bhūsā [f] đồ nữ trang,vật trang điểm,trang hoàng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhūsana:ဘူသန(ထီ၊န)
[ဘူသ+ယု]
(၁) တန္းဆာ။ (၂) တန္းဆာဆင္ျခင္း။ ဘူသနာရတ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhūsana:ဘူသန (တိ)
တန္ဆာဆင္တတ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhūsana:ဘူသန (န) (√ဘူသ္+ယု)
တန္ဆာဆင္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,