Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhūrī:f.[cf.BSk.bhūri] 慧,英智.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhūrī:bhūrī(thī)
ဘူရီ(ထီ)
[bhū+ri+ī.bhū+ramu+kvi+ī.,ṭī.152,181.nīti,pada.11va.bhū++ī.,7.176.ari+bhū+kvi.paṭīsaṃ,ṭṭha,2.26va.aṃ ṭī,1.283.nīti,pada.111.bhūrī+ī.]
[ဘူ+ရိ+ဤ။ ဘူ+ရမု+ကြိ+ဤ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၅၂၊ ၁၈၁။ နီတိ၊ ပဒ။ ၁၁ဝ။ ဘူ+ရိက္+ဤ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၇၆။ အရိ+ဘူ+ကြိ။ ပဋီသံ၊ ႒၊ ၂။ ၂၆ဝ။ အံ ဋီ၊ ၁။ ၂၈၃။ နီတိ၊ ပဒ။ ၁၁၁။ ဘူရီ+ဤ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhūrī,(f.) [is it original? Cp.BSk.bhūri in same sense at Lal.V,444,541; MVastu III,332] knowledge,understanding,intelligence Dh.282,quoted at DhsA.76 (expld as termed so because it is as widespread as the earth; Dhs.16; DhA.III,421; same expln at DhsA.148); J.VI,415.(Page 508)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bhūrī:The earth
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bhūrī:Wisdom
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhūrī:sự minh mẫn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhūrī:ဘူရီ(ထီ)
[ဘူ+ရိ+ဤ။ ဘူ+ရမု+ကြိ+ဤ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၅၂၊ ၁၈၁။ နီတိ၊ ပဒ။ ၁၁ဝ။ ဘူ+ရိက္+ဤ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၇၆။ အရိ+ဘူ+ကြိ။ ပဋီသံ၊ ႒၊ ၂။ ၂၆ဝ။ အံ ဋီ၊ ၁။ ၂၈၃။ နီတိ၊ ပဒ။ ၁၁၁။ ဘူရီ+ဤ။]
(၁) ေျမႀကီး။ (၂) ပညာ၊ ေျမႀကီးအထုႏွင့္တူေသာပညာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhūrī:ဘူရီ (ဣ)
ပညာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,