Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhūmi:f.[〃] 地,土地,大地,國土,階位.loc.bhūmyā; pl.nom.bhūmiyo.-kampa 地震.-kkama 地の順序.-cāla 地震.-devatā 地神.-nānatta 地種々.-pappaṭaka 地餅.-palā 大地の守護者,国王.-laddha 地得,地を得たる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhūmi,【陰】 土地,地面,地球,區域,階段,平面(陸地或世界)。 ~kampā,【陰】 地震。 ~gata,【形】 在地面上的,儲存在地下的。 ~tala,【中】地面。 ~ppadesa,~bhāga,【陽】 土地。(p245)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhūmi,【陰】土地,地面,地球,區域,階段,平面(陸地或世界)。bhūmikampā,【陰】地震。bhūmicāla,【陽】地震。bhūmigata,【形】在地面上的,儲存在地下的。bhūmitala,【中】地面。bhūmippadesa,bhūmibhāga,【陽】土地。bhūmi-pappaṭaka﹐地餅(地肥)。《增支部》A.8.70.Bhumicāla(八種)地震:地動有八因緣:(一)大地住於水上,水住於風上,風依空而住。若大風起,則水搖;若水搖,則地搖。(二) 有神通之沙門、婆羅門、大威力之天人,彼若修習地想少量、修習水想無量,則此令地動。(三)菩薩自兜率天隱沒,以正念正知降入母胎。(四)菩薩以正念正知自母胎出生。(五)如來現等覺、無上正自覺時。(六)如來轉無上法輪時。(七)如來以正念正知而舍壽行時。(八)如來於無余涅盤界般涅盤時。(《長部》D.16./II,106-109.(三章10-20節),自說經(Ud.6.1),《長阿含》第二經遊行經,《增壹阿含42.5經》,《中阿含36經》地動經(T1.477b)。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhūmi:bhūmi(pu)
ဘူမိ(ပု)
[bhū+mi.piyabhāvena bhavatīti bhūmi.cūḷavā,gaṃ,...pā,yo-aruḷhī.]
[ဘူ+မိ။ ပိယဘာေဝန ဘဝတီတိ ဘူမိ။ စူဠဝါ၊ ဂံ၊ သစ္။ ဠဲ။ ဝမ္း။ ပါစိတ္၊ ေယာ-အလို႐ုဠႇီနာမ္ပုဒ္။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhūmi:bhūmi(thī)
ဘူမိ(ထီ)
[bhū+mi.,7.139.,ṭī.188.]
[ဘူ+မိ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၃၉။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၈၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhūmi:[f.] ground; earth; region; stage; plane.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhūmi,(f.) [cp.Vedic bhūmi,Av.būmiš soil,ground,to bhū,as in bhavati,cp.Gr.fuζis etc.See bhavati] 1.(lit.) ground,soil,earth Vin.II,175; Sn.418 (yāna° carriage road); Pv.I,1014≈; SnA 353 (heṭṭhā-bhūmiyaṁ under the earth); DhA.I,414 (id.,opp.upari-bhūmiyaṁ).-- 2.place,quarter,district,region M.I,145 (jāti° district of one’s birth); Sn.830 (vighāta°); Nd2 475 (danta°); DhA.I,213 (āpāna°); PvA.80 (susāna°).--uyyāna° garden (-place or locality) Vv 6419; Pv.II,129; J.I,58.-- 3.(fig.) ground,plane,stage,level; state of consciousness,Vin.I.17; Vbh.322 sq.; Vism.126,442 (with ref.to the 4 Paṭisambhidā,as sekha-bhūmi & asekha-bhūmi),517 (paññā°-niddesa).Usually --°:indriya° Nett 192; dassana° plane of insight Nett 8,14,50; sukha° ground for happiness Dhs.984 (cp.DhsA.214).--bhūmi-ttaya the 3 stages,viz.kāmâvacara,rūpâvacara,lokuttara Vism.493.-- pl.bhūmiyo Ps.II,205=Vism.384 (appld to the 4 jhānas); purisa° (aṭṭha p.bh.eight stages of the individual; viz.manda-bhūmi,khiḍḍā°,vīmaṁsana°,ujugata°,sekha°,samaṇa°,jina°,panna°,or as trsld by Rh.D.in Dial.I.72,under “eight stages of a prophet’s existence"; babyhood,playtime,trial time,erect time,learning time,ascetic time,prophet time & prostrate time.Cp.the 10 decades of man’s life,as given by Bdhgh at Vism.619).-- Bdhgh,when defining the 2 meanings of bhūmi as “mahā-paṭhavī" and as “cittuppāda" (rise of thought) had in view the distinction between its literal & figurative meaning.But this def.(at DhsA.214) is vague & only popular.-- An old Loc.of bhūmi is bhumyā,e.g.J.I,507; V,84.Another form of bhūmi at end of cpds.is bhūma (q.v.).

--kampa shaking of the ground,earthquake Miln.178.--gata “gone into the soil," i.e.hiding,stored away J.I,375.--ghana thick soil SnA 149,cp.paṭhavi-ghana ibid.146.--tala ground (-surface) PvA.186.--padesa place or region upon the earth J.VI,95.--pappaṭaka outgrowths in the soil D.III,87=Vism.418.--pothana beating the ground DhA.I,171.--bhāga division of the earth,district J.I,109; V,200; VvA.125; PvA.29,154.–laddh’(uppanna) acquired on a certain stage of existence SnA 4.--saya lying or sleeping on the ground DhA.II,61.(Page 508)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bhūmi:The earth; place; stage,degree,state; the ground; story of a house
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHŪMI:[f] mặt đất,địa cầu,miền,đài,đồng bằng --kampā [f] sự động đất --gata [a] ở trên mặt đất,hay chất chứa trên mặt đất --tala [nt] đất bằng phẳng --ppadesa,--bhāga [m] một khoảnh đất
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhūmi:nền đất,địa vức,lãnh vực,cõi,đất
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhūmi:ဘူမိ(ထီ)
[ဘူ+မိ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၃၉။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၈၈။]
(၁) ေျမ။ (၂) ဘုံ၊ ဗိမာန္။ (၃ဝ အဖို႔အစု။ (၄) အပိုင္းအျခား။ (၅) ျဖစ္ရာ။ (က) အက်ိဳးတရား၏ျဖစ္ရာ၊ အေၾကာင္း။ (ခ) ကိေလသာ၏ျဖစ္ရာ၊ အာ႐ုံ၊ (ဂ) အဓိက႐ုဏ္းစသည္၏ျဖစ္ရာ။ (ဃ) နယ,ဟာရတို႔၏ျဖစ္ရာ။ (၆) အခိုက္အတန္႔၊ အဆင့္အတန္း။ ဗုဒၶဘူမိ (၁) (က) (ခ) ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhūmi:ဘူမိ(ပု)
[ဘူ+မိ။ ပိယဘာေဝန ဘဝတီတိ ဘူမိ။ စူဠဝါ၊ ဂံ၊ သစ္။ ဠဲ။ ဝမ္း။ ပါစိတ္၊ ေယာ-အလို႐ုဠႇီနာမ္ပုဒ္။]
ငါ့ရွင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhūmi:ဘူမိ (ဣ) (√ဘူ+မိ)
ေျမ။ ေျမအျပင္။ အရာ။ အာ႐ံု။ ျဖစ္ရာဘံု။
ဘူမိေတာ၊ ကာမာဝစရစေသာ ဘံုကို ေဝဖန္ေသာအားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,