Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhīru:a.m.[〃<bhī] 忍ろしき,恐怖,戦慄.-ttāṇa恐怖の救護.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhīru,bhīrika,【形】 膽小的,恐怕的,懦弱的。 ~ruttāna,【中】 恐怕的庇護。(p244)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhīru,bhīrika(‹bhī; cp.Vedic bhīru),【形】【中】膽小的,恐怕的,懦弱的。bhīruttāna,【中】恐怕的庇護。bhīruttāṇa,(refuge for the fearful,adj.one who protects,those who are in fear)。【反】abhīru。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhīru:bhīru(thī)
ဘီ႐ု(ထီ)
[bhī+ru.bhāyatīti bhīru.bhībhaye,ru.,ṭī.731.]
[ဘီ+႐ု။ ဘာယတီတိ ဘီ႐ု။ ဘီဘေယ၊ ႐ု။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၃၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhīru:[adj.] timid; fearful; cowardly.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhīru,(adj.n.) [fr.bhī; cp.Vedic bhīru] 1.fearful,i.e.having fear,timid,afraid,shy,cowardly Sdhp.207 (dukkha°); usually in neg.abhīru not afraid,without fear,combd with anutrāsin:see utrāsin.-- 2.fearful,i.e.causing fear,awful,dreadful,terrible Pv.II,41 (°dassana terrible to look at).-- 3.(m.) fear,cowardice Sn.437 (=utrāsa SnA 390).

--ttāṇa refuge for the fearful,adj.one who protects,those who are in fear A.II,174; It.25; Sdhp.300.(Page 506)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bhīru:Timid,afraid
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHĪRU:--ruka [a] nhát,hay sợ,nhút nhát --ruttāna [nt] núp ẩn,nương nhờ vì sợ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhīru:ဘီ႐ု(ထီ)
[ဘီ+႐ု။ ဘာယတီတိ ဘီ႐ု။ ဘီဘေယ၊ ႐ု။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၃၁။]
(၁) မိန္းမ။ (၂) ၾကံၫြတ္ (ရွဉ့္မတက္)။ (၃) ေၾကာက္ျခင္း။ (တိ) (၄) ေၾကာက္ရြံ႕တတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhīru:ဘီ-႐ု (ဣ)
ေၾကာက္လန္႔ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhīru:ဘီ-႐ု (တိ) (√ဘီ+႐ု)
ေၾကာက္ရြံ႕တတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,