Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhāvita:a.[bhāveti の pp.] 修せられたる,所修習.-citta 心を修習せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhāvita,(bhāveti 的【過分】),已發展。 ~tatta,【形】 訓練良好的,鎮定的,沈著的。(p243)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhāvita,(bhāveti 的【過分】),修習,有生起(uppādita)、增長(vaḍḍhita)的意思。bhāvitatta,【形】訓練良好的,鎮定的,沈著的。《增支部註》(AA.6.13./III,346~7.)︰Bhāvitāti vaḍḍhitā.Bahulīkatāti punappunaṁ katā.Yānīkatāti yuttayānasadisā katā.Vatthukatāti patiṭṭhā katā.Anuṭṭhitāti adhiṭṭhitā.Paricitāti samantato citā ācitā upacitā.Susamāraddhāti suppaguṇakaraṇena suṭṭhu samāraddhā.(修習︰增長。多作︰一再地作。作乘︰等於車子上軛的作。作基︰作依止處。實行︰攝受。積聚︰整個的堆積、累積、集聚。善確立︰以善熟練的善確立。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhāvita:bhāvita(ti)
ဘာဝိတ(တိ)
[bhū+ta.bhū-sattāyaṃ,kammanito vuddhādi.,ṭī.3va7.bhū+ṇe+ta.abhāviyitthāti bhāvito,kārite bhāvīyitthāti bhāvito,kārite bhāvīyitthāti bhāpito.nirutti,nhā.473.rū.nhā.387.bhāva+ita.sārattha,2.182.saṃ,ṭī,2.3va1.]
[ဘူ+တ။ ဘူ-သတၱာယံ၊ ကမၼနိေတာ ဝုဒၶါဒိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃ဝ၇။ ဘူ+ေဏ+တ။ အဘာဝိယိတၳာတိ ဘာဝိေတာ၊ ကာရိေတ ဘာဝီယိတၳာတိ ဘာဝိေတာ၊ ကာရိေတ ဘာဝီယိတၳာတိ ဘာပိေတာ။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၄၇၃။ ႐ူ။ ႏွာ။ ၃၈၇။ ဘာဝ+ဣတ။ သာရတၳ၊ ၂။ ၁၈၂။ သံ၊ ဋီ၊ ၂။ ၃ဝ၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhāvita:[pp.of bhāveti] increased; cultivated; developed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhāvita,[pp.of bhāveti] developed,made to become by means of thought,cultured,well-balanced A.V,299 (cittaṁ parittaṁ abhāvitaṁ; opp.cittaṁ appamāṇaṁ subhāvitaṁ); Sn.516,558.(Page 503)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHĀVITA:(pp của bhāvati) phát triển --tatta [a] đào luyện tốt đẹp,tự trấn tỉnh (tinh thần)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhāvita:định danh,sự đặt tên,sự gọi tên
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhāvita:ဘာဝိတ(တိ)
[ဘူ+တ။ ဘူ-သတၱာယံ၊ ကမၼနိေတာ ဝုဒၶါဒိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃ဝ၇။ ဘူ+ေဏ+တ။ အဘာဝိယိတၳာတိ ဘာဝိေတာ၊ ကာရိေတ ဘာဝီယိတၳာတိ ဘာဝိေတာ၊ ကာရိေတ ဘာဝီယိတၳာတိ ဘာပိေတာ။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၄၇၃။ ႐ူ။ ႏွာ။ ၃၈၇။ ဘာဝ+ဣတ။ သာရတၳ၊ ၂။ ၁၈၂။ သံ၊ ဋီ၊ ၂။ ၃ဝ၁။]
(၁) ျဖစ္ေစအပ္-ပြါးမ်ားအပ္-ပြါးေစအပ္-ေသာ။ (၂) ထုံအပ္ေသာ။ (၃) ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ။ ဘာဂိတၱ-(၂)-ၾကည့္။ (၄) (မဂ္,ဣေႁႏၵစသည္ကို) ပြါးမ်ား-ပြါးေစ-ၿပီးေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhāvita:ဘာဝိတ (တိ) (တီ-ကိတ္)
ပြားေစအပ္သည္။ ထံုအပ္သည္။ဘာေဝတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,