Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhāveti:[bhāvati bhū の caus.] あらしむ,修習す,修す.imper.bhāvehi; ppr.bhāvayaṃ,bhāvayanto,bhāvento; grd.bhāvetabba; pp.bhāvita; pass.bhāviyati あらしめらる,修習せしめられる.ppr.bhāviyamāna.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhāveti,(bhū + e),增加,培養,發展。 【過】 ~esi。 【過分】 bhāvita。 【現分】 ~venta,~vayamāna。 【潛】 ~vetabba。 【獨】 ~vetvā。 【不】~vetuŋ。(p243)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhāveti,(bhū+e) (Caus.of bhū,bhavati),修習,增加,培養,發展(to beget,produce,increase,cultivate,develop)。【過】bhāvesi。【過分】bhāvita。【現分】bhāventa,bhāvayamāna。【義】bhāvetabba。【獨】bhāvetvā。【不】bhāvetuṁ。Ps.(PTS.II,94.;CS:p.285)︰Bhāvetīti kathaṁ bhāveti? āvajjanto bhāveti,jānanto bhāveti,passanto bhāveti,paccavekkhanto bhāveti,cittaṁ adhiṭṭhahanto bhāveti,saddhāya adhimuccanto bhāveti,vīriyaṁ paggaṇhanto bhāveti,satiṁ upaṭṭhāpento bhāveti,cittaṁ samādahanto bhāveti,paññāya pajānanto bhāveti,abhiññeyyaṁ abhijānanto bhāveti,pariññeyyaṁ parijānanto bhāveti,pahātabbaṁ pajahanto bhāveti,bhāvetabbaṁ bhāvento bhāveti,sacchikātabbaṁ sacchikaronto bhāveti.( ‘修習’,如何而修習?正在傾心而修習,知而修習,見而修習,觀察而修習,心決定而修習,信解而修習,提起精進而修習,念近住而修習,集中而修習,慧知而修習,證知應證知而修習,遍知應遍知而修習,斷應斷而修習,修習應修習而修習,現證應現證而修習。) cf.āsevati(練習)。DA.:Bhāvanāti vaḍḍhanā bruhanā.( ‘修習’︰增長、增加。) DhsA (CS:p.86):Bhāvanāyāti sesamaggattayena.Sesamaggattayañhi paṭhamamaggena diṭṭhasmiṁyeva dhamme bhāvanāvasena uppajjati,adiṭṭhapubbaṁ kiñci na passati,tasmā bhāvanāti vuccati.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhāveti,【使】使修習。3.sg.opt.bhāvaye。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhāveti:bhāveti(kri)
ဘာေဝတိ(ႀကိ)
[bhū+ṇe+ti.curādi.nīti,dhā.328-3va.]
[ဘူ+ေဏ+တိ။ စုရာဒိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၂၈-၃ဝ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhāveti:bhāveti(kā,kri)
ဘာေဝတိ(ကာ၊ႀကိ)
[bhū+ṇe+ti.nīti,dhā.329.nirutti,nhā.359.rū,nhā.33va.]
[ဘူ+ေဏ+တိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၂၉။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၃၅၉။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၃၃ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhāveti:[bhū+ e] increases; cultivates; develops.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhāveti,[Caus.of bhū,bhavati] to beget,produce,increase,cultivate,develop (by means of thought & meditation),The Buddhist equivalent for mind-work as creative in idea,M.I,293; cp.B.Psy p.132.-- D.II,79; M.II,11 (cattāro sammappadhāne & iddhipāde); S.I,188 (cittaṁ ekaggaṁ),Th.1,83,166 (ppr.bhāvayanto); Sn.341 (cittaṁ ekaggaṁ),507 (ppr.bhāvayaṁ),558 (grd.bhāvetabba),1130 (ppr.bhāvento=āsevanto bahulī-karonto Nd2 476); Dh.87,350,370; J.I,264 (mettaṁ),415,II.22; Nd2 s.v.kāmaguṇā (p.121) (where grd.in sequence “sevitabba,bhajitabba,bhāvetabba,bahulī-kātabba"); Pug.15,DhA.III,171; Sdhp.48,495.-- Pass.ppr.bhāviyamāna A.II,140; KhA 148.-- pp.bhāvita.(Page 503)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bhāveti:To cause to exist,to produce,to obtain; to increase,to enlarge,to perfect; to be occupied with,to practise,to be versed in; to develop the idea of,to dwell upon,to contemplate
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHĀVETI:(bhū+e) làm phát triển,trau dồi,đào luyện,làm tấn hóa [aor] --esi [pp] bhāvita [prp] --venta,--vayamāna [ptp] --vetabba [abs] --vetvā [inf] bhāvetuṃ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhāveti:tu tập
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhāveti:ဘာေဝတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ဘူ+ေဏ+တိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၂၉။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၃၅၉။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၃၃ဝ။]
ျဖစ္ေစ-ပြါးေစ-ပြါးမ်ား-၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhāveti:ဘာေဝတိ(ႀကိ)
[ဘူ+ေဏ+တိ။ စုရာဒိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၂၈-၃ဝ။]
(၁) ေရာက္၏။ (၂) သနား၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhāveti:ဘာေဝတိ (ကာ) (√ဘူ+ေဏ)
ပြားေစ၏။ ထံုေစ၏။
ျဗဟၼဝိဟာေရ ဘာေဝတြာ၊ ျဗဟၼဝိဟာရတရားတို႔ကို ပြားေစ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,