Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
bhāvetabba: 應被修習
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhāvetabba:bhāvetabba(ti)
ဘာေဝတဗၺ(တိ)
[bhū+ṇe+tabba.rū,nhā.347.]
[ဘူ+ေဏ+တဗၺ။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၃၄၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhāvetabba:[pt.p.of bhāveti] should be cultivated.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhāvetabba:cần phải tu tập,cần tu tiến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhāvetabba:ဘာေဝတဗၺ(တိ)
[ဘူ+ေဏ+တဗၺ။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၃၄၇။]
ျဖစ္ေစ-ပြါးေစ-ပြါးမ်ား-အပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhāvetabba:ဘာေဝတဗၺ (န) (ကိစၥ-ကိတ္)
ပြားေစသင့္ေသာ မဂၢသစၥာ။ဘာေဝတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,