Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhāvī,【形】 將成為的,不可避免的。(p243)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhāvī,(Bhāvin)(‹bhāva,Epic Sk.bhāvin “imminent"),【形】將成為的( “having a being," going to be)。avassabhāvī,不可避免的( sure to come to pass,inevitable)。bhāvinī,【陰】未來(future)。evaṁbhāvī,如此將成為,如此的性質。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhāvī:bhāvī(ti)
ဘာဝီ(တိ)
[bhū+ṇī.āyatiṃ avassaṃ bhavissatīti bhāvī.nirutti,nhā.551.ka.636.thī-nitea bhāvinī.]
[ဘူ+ဏီ။ အာယတႎ အဝႆံ ဘဝိႆတီတိ ဘာဝီ။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၅၅၁။ ကစၥည္း။ ၆၃၆။ ထီ-၌ ဘာဝိနီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhāvī,(adj.) going to be; inevitable.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bhāvī:Future
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHĀVĪ:[a] đang trở thành,không thể tránh được
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhāvī:ဘာဝီ(တိ)
[ဘူ+ဏီ။ အာယတႎ အဝႆံ ဘဝိႆတီတိ ဘာဝီ။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၅၅၁။ ကစၥည္း။ ၆၃၆။ ထီ-၌ ဘာဝိနီ။]
(၁) ေနာက္၌ ဧကန္ျဖစ္လတၱံ႕ေသာ၊ လာလတၱံ႕ေသာ၊ အနာဂတ္ကာလ။ (၂) ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhāvī:ဘာဝီ (တိ) (√ဘူ+ဏီ)
ျဖစ္ျခင္းရွိသည္။ ျဖစ္လတၱံ႕သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,