Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhāsita:a.n.[bhāsati ① の pp.] 語れる,言える,説ける; 言説,所説.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhāsita,【中】 敘述。(p243)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhāsita,【中】敍述。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhāsita:bhāsita(na)
ဘာသိတ(န)
[bhāsa+ta.rū,nhā.381.]
[ဘာသ+တ။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၃၈၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhāsita:[pp.of bhāsati] said; spoken; shone.(nt.),saying.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhāsita,[pp.of bhāsati1] spoken,said,uttered A.V,194; Miln.28; DhA.IV,93.-- (nt.) speech,word Dh.363; M.I,432.Usually as su° & dub° (both adj.& nt.) well & badly spoken,or good & bad speech Vin.I,172; M.II,250; A.I,102; II,51 (su°; read bhāsita for bāsita); VI,226; Sn.252,451,657; J.IV,247,281 (su°,well spoken or good words); Pv.II,620 (su°); PvA.83 (dub°).(Page 503)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhāsita:nói,ngạn ngữ,lời nói
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhāsita:ဘာသိတ(န)
[ဘာသ+တ။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၃၈၁။]
(၁) ေျပာဆို-ေဟာၾကား-ျခင္း။ (၂) ဘာသာ၊ စကား။ (တိ) (၃) ေျပာဆို-ေဟာၾကား-ရြတ္ဖတ္-သရဇၩာယ္-အပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhāsita:ဘာသိတ (န)
ဆိုအပ္ေသာ စကား။ ေဟာအပ္ေသာ စကား။ စကားဆိုျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhāsita:ဘာသိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဘာသ္+ကၱ)
ဆိုအပ္သည္။ ေဟာအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,