Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhāsati:① [Sk.bhāṣate bhāṣ] 話す,語る,言う.pres.bhāsate,bhāsase,bhāsare; opt.bhāseyya,bhāse,bhāsaye; imper.bhāsa,bhāsassu; aor.abhāsi,abhāsiṃ,abhāsissaṃ,abhāsatha,abhāsittha; ger.bhāsiya; ppr.bhāsamāna,bhāsanta; grd.bhāsitabba; pp.bhāsita.② [Sk.bhāsate bhās] 照る,輝ゃく.fut.bhāsihi.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhāsati,(bhās + a),說,講,照耀。 【過】 bhāsi。 【過分】 bhāsita。 【現分】~santa。 【獨】 ~sitvā。 【潛】 ~sitabba。(p243)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhāsati,(bhās說+a),說,講,照耀。【過】bhāsi,abhāsatha。【過分】bhāsita。【現分】bhāsanta。【獨】bhāsitvā。【義】bhāsitabba。A.5.198./III,244.:成就五支之語者,是善說(vācā subhāsitā),不惡說(no dubbhāsitā);無罪(anavajjā);不為智者所訶(ananuvajjā viññūnaṁ)。何等為五?即:應時語(Kālena ca bhāsitā);真實語(saccā ca bhāsitā);柔軟語(saṇhā ca bhāsitā);引利語(atthasaṁhitā ca bhāsitā);慈心語(mettacittena ca bhāsitā)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhāsati:bhāsati(kri)
ဘာသတိ(ႀကိ)
[bhāsu+a+ti.kāsuç bhāsudittiyaṃ.dittīti pākaṭabhāç virājanatā vā.nīti,dhā.181.bhāsaeiea.dhātvattha.269-.]
[ဘာသု+အ+တိ။ ကာသု,ဘာသုဒိတၱိယံ။ ဒိတၱီတိ ပါကဋဘာ,ဝိရာဇနတာ ဝါ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၈၁။ ဘာသဓာတ္လည္းခြဲႏိုင္၏။ ဓာတြတၳ။ ၂၆၉-ၾကည့္။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhāsati:bhāsati(kri)
ဘာသတိ(ႀကိ)
[bhāsa+a+ti.bhāsabyattāsaṃvācāyaṃ,nīti,dhā.179.]
[ဘာသ+အ+တိ။ ဘာသဗ်တၱာသံဝါစာယံ၊ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၇၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhāsati:[bhās + a] says; speaks; shines.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhāsati,2 [bhās Dhtm 467:dittiyaṁ] to shine,shine forth,fill with splendour Sn.719 (2nd sg.fut.bhāsihi=bhāsissasi pakāsessasi SnA 499).Usually with prep.prefix pa° (so read at Pv.I,109 for ca bh.).Cp. vi°.(Page 503)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhāsati,1 [bhāṣ; Dhtp 317:vacane; Dhtm 467; vācāya] to speak,to say,to speak to,to call M.I,227,Sn.158,562,722; Dh.1,246,258; also bhāsate Sn.452.--Pot.bhāseyya Vin.II,189; Sn.451,930; SnA 468 (for udīraye Dh.408); bhāse Dh.102; Sn.400; & bhāsaye A.II,51= J.V,509 (with gloss katheyya for joteyya=bhāseyya).-- Aor.abhāsi Vin.IV,54; PvA.6,17,23,69; 1st sg.also abhāsissaṁ (Cond.) Pv.I,68 (=abhāsiṁ PvA.34); imper.pres.bhāsa Sn.346; ppr.bhāsamāne A.II,51= J.V,509; Sn.426; Dh.19; J.IV,281 (perhaps better with v.l.as hasamāna); V,63; & bhāsanto Sn.543.-- grd.bhāsitabba A.IV,115; Vism.127.-- Med.ind.pres.2nd sg.bhāsase Vv 342; imper.pres.2nd sg.bhāsassu M.II,199.-- An apparent ger.form abhāsiya It.59,60 (micchā vācaṁ abhāsiya) is problematic.It may be an old misspelling for ca bhāsiya,as a positive form is required by the sense.The vv.ll.however do not suggest anything else but abhāsiya; the editor of It suggests pa°.-- Cp.anu samanu°.(Page 503)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bhāsati:To shine
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bhāsati:To speak; to say; to address
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHĀSATI:(bhās+a) nói,thuật lại,chiếu sáng [aor] bhāsi [pp] bhāsita [prp] --santa [abs] --sitvā [ptp] --sitabba
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhāsati:nói
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhāsati:ဘာသတိ(ႀကိ)
[ဘာသ+အ+တိ။ ဘာသဗ်တၱာသံဝါစာယံ၊ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၇၉။]
ေျပာဆိုေဟာၾကား-ရြတ္ဖတ္-သရဇၩာယ္-၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhāsati:ဘာသတိ(ႀကိ)
[ဘာသု+အ+တိ။ ကာသု,ဘာသုဒိတၱိယံ။ ဒိတၱီတိ ပါကဋဘာ,ဝိရာဇနတာ ဝါ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၈၁။ ဘာသဓာတ္လည္းခြဲႏိုင္၏။ ဓာတြတၳ။ ၂၆၉-ၾကည့္။]
ထြန္းလင္း-ေတာက္ပ-တင့္တယ္-ထင္ရွား-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhāsati:ဘာသတိ (√ဘာသ္)
ေတာက္ပ၏။ တင့္တယ္၏။ အေရာင္လႊတ္၏။ ထြန္းလင္း၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhāsati:ဘာသတိ (√ဘာသ္)
ဆို၏။ ေျပာဆို၏။ မိန္႔ဆို၏။ ရြတ္ဆို၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,