Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhāsā:f.[Sk.bhāṣā] 言語,語話,談,言説,論議.-magga 語法論.cf.bhassa.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhāsā,【陰】 語言,方言。(p243)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhāsā,【陰】語言,方言。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhāsā:bhāsā(thī)
ဘာသာ(ထီ)
[bhāsa+a+ā.bhāsabyattāyaṃ vācāyaṃ.bhāsati.bhāsā....tatra bhāsanti atthaṃ etāyāti bhāsā,māgadhabhāsādi.nīti,dhā.179-18va.bhāsiyateti bhāsā.,ṭī.1va5.bhāsanti etāyāti bhāsā.nirutti,nhā.557.]
[ဘာသ+အ+အာ။ ဘာသဗ်တၱာယံ ဝါစာယံ။ ဘာသတိ။ ဘာသာ။...တၾတ ဘာသႏၲိ အတၳံ ဧတာယာတိ ဘာသာ၊ မာဂဓဘာသာဒိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၇၉-၁၈ဝ။ ဘာသိယေတတိ ဘာသာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁ဝ၅။ ဘာသႏၲိ ဧတာယာတိ ဘာသာ။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၅၅၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhāsā:[f.] language; dialect.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhāsā,(f.) [cp.Epic Sk.bhāṣā] speech,language,esp.vernacular,dialect J.IV,279 (manussa° human speech),392 (caṇḍāla°); KhA 101 (saka-saka°-anurūpa); SnA 397 (Milakkha°); DA.I,176 (Kirātā-Yavanâdi-Millakkhānaṁ bhāsā); MA.I,1 (Sīhaḷa°); VbhA.388 (18 dialects,of which 5 are mentioned; besides the Māgadhabhāsā).(Page 503)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bhāsā:Speech,language
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bhāsā:Light,radiance
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHĀSĀ:[f] tiếng nói,thổ ngữ (của một vùng)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhāsā:ဘာသာ(ထီ)
[ဘာသ+အ+အာ။ ဘာသဗ်တၱာယံ ဝါစာယံ။ ဘာသတိ။ ဘာသာ။...တၾတ ဘာသႏၲိ အတၳံ ဧတာယာတိ ဘာသာ၊ မာဂဓဘာသာဒိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၇၉-၁၈ဝ။ ဘာသိယေတတိ ဘာသာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁ဝ၅။ ဘာသႏၲိ ဧတာယာတိ ဘာသာ။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၅၅၇။]
ဘာသာ၊ စကား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhāsā:ဘာသာ (ဣ) (√ဘာသ္+အာ)
အလင္းေရာင္။ ေတာက္ပျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhāsā:ဘာသာ (ဣ) (√ဘာသ္+အာ)
စကား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,