Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhāriya:a.n.[Sk.bhārya] 重き,重大な; 重罪; 運ベる = bhārika.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhāriya,【形】 重的,嚴重的。(p243)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhāriya,【形】重的,嚴重的。abhāriya,【形】不重的,不嚴重的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhāriya:bhāriya(na)
ဘာရိယ(န)
[bhara+ṇya]
[ဘရ+ဏ်]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhāriya,(adj.) weighty; grave; serious.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhāriya,(adj.) [fr.bhāra Vedic bhārya to be nourished or supported; bhāryā wife] 1.heavy,weighty,grave,serious; always fig.with ref.to a serious offence,either as bhāriyaṁ pāpaṁ a terrible sin PvA.195,or bh.kammaṁ a grave deed,a sin DhA.I,298,329; II,56; III,120; VvA.68; or bhāriyaṁ alone (as nt.),something grave,a sin DhA.I,64.Similarly with ati° as atibhāriyaṁ kammaṁ a very grave deed DhA.I,70,or atibhāriyaṁ id.DhA.I,186.-- 2.bhāriyā (=bhārikā,f.of bhāraka) carrying,fetching,bringing J.VI,563 (phala°).(Page 502)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHĀRIYA:[a] nặng,nghiêm trọng,nặng nề
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhāriya:ဘာရိယ(န)
[ဘရ+ဏ်]
(၁) ႐ိုေသေလးစားျခင္း။ (တိ) (၂) ေလးလံေသာ၊ သူ။ (၃) အေလးအျမတ္ျပဳအပ္ေသာ၊ ႐ိုေသေလးစားအပ္ေသာ။ (၄) ဝန္ေလးေသာ၊ ခဲယဉ္းေသာ၊ ျပဳႏိုင္ခဲေသာ။ (၅) ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ။ (၆) လုပ္ေကြၽးေမြးျမဴအပ္ေသာ။ ဘာရ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhāriya:ဘာရိယ (တိ) (√ဘရ္+ဏ်)
ေမြးျမဴရာသည္။ ဝန္ေလးသည္။ ေလးလံသည္။ ေရာင့္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,